Kėbulo padengimas nano danga – pagalba nuo įbraukimų ir plovimo vargų
Kodėl aš perku augintiniui maistą internetu?

Vertimai Vilniuje, Kaune ar... internetu?

Vertica.ltVertėjų paslaugos Vilniuje turbūt neaktualios Kauno ar Klaipėdos gyventojams. Kita vertus... Vertimai šiais laikais taip nebepriklauso nuo vietos.

Vertimas internetu

Kadaise paslaugų tempas buvo kitoks. Toks dalykas kaip vertimas internetu anksčiau atrodė kaip svajonė ar net svajonių lygio nebuvo pasiekęs. O štai dabar vertėjų paslaugos Vilniuje neprivalo būti sukoncentruotos tik į sostinės aplinką, Kauno specialistai neturi apsiriboti tik Kauno klientais.

Greitis ir patogumas tikriausiai būtų įvardijama kaip dvi pagrindinės ypatybės, lemiančios paslaugų internetu populiarumą. Nesunku suprasti, kad reikia nemažai padirbėti, jei norima pritraukti klientų. Užsakovai nesinaudos paslauga, jei kreipiantis į paslaugos teikėją teks pereiti „kryžiaus kelius“.

Nepaisant to, kad verčiant tekstus geografinės ribos tampa vis mažiau svarbios, kokybės poreikis išlieka. Ką jau ten išlieka – jis labai didelis, ne šiaip egzistuojantis.

Lankstus darbas

Ir užsakovams, ir paslaugas teikiantiems asmenims rūpi darbo eiga bei rezultatas. Kadangi paslaugos persikėlusios į internetą, darbas vyksta lanksčiau. Aišku, tai galioja ne visais atvejais, bet apskritai pavyzdys apibūdina šiandieninę situaciją.

Tikėtina, kad ateityje darbas bus dar lankstesnis. Net ir darbovietėse, kur dabar kimbama į veiklą nuo 8 ir atliekami reikiami uždaviniai iki 17 val., po kažkiek metų tikriausiai bus kitokia tvarka, mažesnis valandų skaičius. Žinoma, tai tik prielaida, bet remiantis kitų šalių patirtimi ir trumpesnės darbo dienos produktyvumo rezultatais galima kelti teigiamą hipotezę. Tuo labiau, kad verčiant tekstus sunku ilgą laiką išlaikyti dėmesį.

Patyrusiems vertėjams lengviau užsidirbti duonai?

Vertėjų paslaugos Vilniuje nereiškia, kad gali kreiptis tik sostinės gyventojai. Tai jau supratome ir aptarėme. Tačiau neprošal užsiminti apie dar vieną aspektą. Atrodo, kad patyrusiems vertėjams lengviau užsidirbti duonai. Kodėl? Kaip parašyta keliomis eilutėmis aukščiau, dirbant nėra lengva išlaikyti dėmesį. Tačiau patyrę specialistai kartais dirba taip kokybiškai, kad sutarti padorūs įkainiai leidžia skirti mažiau laiko tekstams. O karjeros laiptais tik pradėję kilti vertėjai dažniausiai turi labiau pasistengti ir siekdami pritraukti klientų taiko mažesnius įkainius. Vadinasi, dirbama ilgiau, kad pavyktų gauti padoresnį atlygį.

Užsakovų klausimai

Kad ir kokia vertimo paslauga būtų aktuali (teisinis tekstas, garsaus rašytojo romanas ar kt.), vertėjų paslaugos prasideda ne nuo vertimo (kad ir kaip paradoksaliai skambėtų). Pradžia – svarbūs klausimai, sutarimas. Gal užsakovas turi specifinių pageidavimų, gal vertėjas nori pasitikslinti dėl vienos ar kitos teksto vietos. Tik tada, kai aptariami tam tikri dalykai, imamasi vertimo. Klientai tikisi, kad rezultatas bus geras, o vertėjų pareiga jį tokį pateikti.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)