Drabužiai vaikams dabar kainuoja itin pigiai!
Dantų implantai – sprendimas netekus vieno ar daugiau dantų

Kokiais atvejais paskolos dirbantiems užsienyje išduodamos lietuviškose bendrovėse?

Paskolos dirbantiems uzsienyje (1)Dėl vadinamojo „Brexit‘o“ nerimauja daugelis emigrantų – jie jau dabar jaučia didelį vietinių spaudimą išvykti iš šalies. Dėl to kai kurie emigrantai bando skolintis pinigų grįžimui į Lietuvą, tačiau ar jiems tai padaryti pavyksta sėkmingai? Ekspertai nurodo, kad paskolos dirbantiems užsienyje, o taip pat ir ten pastaruosius metus gyvenantiems, nėra išduodamos Lietuvoje taip paprastai. Čia kalba eina apie greitųjų paskolų bendroves, iš kurių bando pasiskolinti Anglijoje gyvenantys emigrantai. Kredito įstaigos taipogi pabrėžia, kad jos emigrantams paskolų taip paprastai neišduoda. Šios įstaigos taiko tam tikras skolinimosi taisykles, kurias siūloma apžvelgti kiekvienam ketinančiam imti paskolą iš Lietuvoje veikiančių kredito bendrovių.

Paskolos dirbantiems užsienyje neišduodamos, jeigu paraiškos pateikiamos: bedarbių, nenuolatinių LR piliečių, sukčių ar tiesiog prasiskolinusių asmenų.

Kredito įstaigos turi itin griežtą vidinę politiką, kuria privalo remtis paskolas išduodantys tų bendrovių darbuotojai. Ten nurodoma, kad užsienyje nuolatos gyvenantiems lietuviams paskolos negali būti išduodamos. Apsidairykite bent jau populiariausiose lietuviškose kredito įstaigose ir įsitikinsite, kad jose dažniausiai keliamas reikalavimas, jog besiskolinantis asmuo būtų nuolatinis LR gyventojas. Taip pat ir pilietybę  pakeitę asmenys neurėtų tikėtis gauti paskolų.

Jeigu jums kuo skubiau reikia pinigų, tai patartina pirmiau pasidomėti ar Anglijoje ar kitoje užsienio šalyje nėra tokių vietinių įstaigų, kurios skolina pinigus internetu. Jums būtų daug paprasčiau gauti paskolą ten kur gyvenate.

Jeigu jūs esate nuolatinis LR pilietis, tai jums taikomos kiek kitokios sąlygos.

Pabrėžtina, kad į užsienį išvykstantieji tik tam tikram laikotarpiui, Lietuvoje kreditus gali gauti daug lengviau. Paprasčiausiai, Europos Sąjungoje galioja laisvas darbo jėgos judėjimas, o tai reiškia, kad gyvenantiems mūsų šalyje, bet dirbantiems užsienyje, lietuviškos kredito įstaigos paskolas išduoti galės. Galbūt netgi gausite išskirtinius pasiūlymus, nes dažnai kreditoriai atsižvelgia ir į gaunamų pajamų sumą nustatant palūkanų normą. Tiesa, internetu vis dar negalima gauti labai didelių sumų, tad kalba eina tik apie greituosius smulkius vartojimo kreditus. Būtina akcentuoti, kad lietuviškos kredito įstaigos gali skolinti pinigus tik tiems, kurie kreditingumo įvertinimo metu parodo, jog yra pajėgūs naujų įsipareigojimų vykdymui.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)