Deichmann: garsiausių avalynės prekinių ženklų istorija
Kaip atsirasti miesto žemėlapyje?

Kaip gauti paskolą, turint prastą kredito istoriją

Paskola versluiNors paprastai teigiama, kad paskolos isiskolinusiems yra neįmanomas dalykas, ir kad tais atvejais, kai žmogus jau ir taip skęsta skolose, jam niekas neskolins daugiau, tai nėra visiška tiesa. Šiandien mes aptarsime dvi situacijas, kada gali būti teikiama paskolos issikolinusiems. Tai bus paskolos refinansavimas ir kiek kitokio pobūdžio paskolos, pagerinus savo mokėjimo ir kredito istoriją.

Refinansavimas

Taigi, paskolos isiskolinusiems be uzstato yra tikras laimės šiaudas skęstančiajam, tikras grūdas aklai vištai iš giedro dangaus. Ką suteikia paslauga, kuri refinansuoja vartotojų kreditus? Ji, visų pirma, ima jūsų paskolą, ir ją padengia. Ši paslauga pirmiausia padengia visas jūsų turimas paskolas ir taip jas tarsi apsiima sau. Tačiau jos palūkanų norma jau būna didesnė, negu kartu sudėjus visų ankstesnių paskolų palūkanos. Taigi, jūs laimite laiko, tačiau tuo pačiu ir turite grąžinti dar didesnę įmoką. Jeigu viskas taip tempiasi dėl to, kad laukiate, pavyzdžiui, teismo sprendimo, kuris jums leis arba neleis gauti didelę turto dalį po skyrybų, ir ketinate tą turtą gauti, o tada sumokėti paskolą – tada ši paslauga ir tokios paskolos isiskolinusiems asmenims internetu gali tikrai labai pasitarnauti. Arba, jeigu visą laiką siekėte įgyti kvalifikaciją ir įsidarbinti užsienyje, ir manote, kad jau labai greitai ten uždirbsite daug, nors ir rizikuojate, bet turite šansą grąžinti tokią paskolą. Tokiu atveju, skubios paskolos issikolinusiems gali būti tikrai gera išeitis.

Grąžinkite skolas

Tačiau ne visada viskas taip gerai. Daug žmonių tiesiog būna kažkiek prasiskolinę ir neturi aiškaus plano, kaip tas paskolas grąžinti. Jeigu norite vėl atgauti pasitikėjimą skolinimo įstaigų, kad kada nors jums dar galėtų būti suteikta kokia nors paskola, vertėtų pasirūpinti savo kredito istorijos pagražinimu. Nors dabar jums niekas ir neteiktų paprastos paskolos, tačiau gali būti, kad jums būtų galima tą paskolą gauti kada nors vėliau, kai turėsite tvarkingesnę savo mokumo istoriją. Pirmas žingsnis – grąžinti visas turimas skolas. Jis tikrai veiksmingas ir tikrai gali suteikti puikių rezultatų.

Padidinkite pajamas

Antras svarbus žingsnis – pajamų didinimas. Paprastai lėšos kreditoriams eina iš tų paskolų, kurias kažkas suteikia. Tačiau niekas nenorės teikti paskolos žmogui, kuris akivaizdžiai neturi jokių įrodymų apie savo uždirbamas pajamas. Neturite pajamų – negalite pasiskolinti. Tad pirmiausia reikia kilti karjero laiptu iki laiptų, o tada jau ir lipti karjeros laiptais. Pasistenkite tą padaryti ir skolinimosi platforma kitą kartą jums bus dosnesnę. Kai turėsite pakankamai pinigų ir galėsite parodyti, jog nebeturite skolų, o ant popieriaus uždirbate tiek ir tiek – tada ir bus kita kalba. Tada gal kažkas jums ir skolins.

Įsigykite lizingu perkamus daiktus

Beje, kai galvosite apie paskolų grąžinimą, nepamirškite, kad lizingu pirkti daiktai irgi turės tokį patį statusą kaip ir paskola. Iš esmės, jeigu turite daiktą, kurio vertė yra 100 eurų, o esate sumokėję tik 10, tai jūs negalite tikėtis, kad dabar staiga turėsite stebuklingai daugiau, kad tai jau jūsų nupirktas daiktas. Ne, tai yra jūsų tik pasiskolintas daiktas, arba pasiskolinti pinigai už jį, ir pirmas dalykas, kurį darysite, tai grasinsite pinigus ir už lizingu pirktus pirkinius, jeigu tikrai norėsite, kad galėtumėte pasiskolinti kitą kartą vėl

Bandykite vėl – bet atsakingai. Kai skolinsitės dar kartą, prisiminkite, kokį sunkų kelią nuėjote tam, kad būtumėte, kur esate. Skolinkitės atsakingai.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)