Kelionių draudimas: ką rinktis?
Kokie yra pagrindiniai granulinio katilo privalumai?

Kodėl apsimoka naudotis ilgalaikės automobilių nuomos paslaugomis?

AutonuomaKai reikalingas automobilis, bet pakankamai pinigų įsigyti naują transporto priemonę nepakanka, pradedame ieškoti tam išeities. Dažnas lietuvis šiandien kaip alternatyvą pasirenka automobilių nuomą. O kas, jei automobilio reikia ne porai valandų ar dienų, - klausiate Jūs. Atsakome, kad paskutiniu metu daugelis įmonių teikia ilgalaikės automobilių nuomos paslaugas, pagal kurias transporto priemone galėsite naudotis kelis mėnesius ar net metus. Ilgą periodą išnuomojamos įvairių klasių mašinos ypač naudingos verslininkams. Vykdydami savo verslą, jie neturi kada koncentruotis į daugelį nuosavo automobilių parko  problemų bei darbų, tad ilgalaikė auto nuoma jiems kur kas labiau palengvina kasdienybę bei kompanijos valdymą. Kitas ne ką mažiau svarbus ilgalaikės nuomos privalumas yra pinigai. Produkcijos vežiojimui išsinuomojus miniveną ar krovininį transportą, nereikės sumokėti didelės sumos pinigų, priešingai nei perkant atskirą įmonės automobilį. Prekes ar aparatūrą galėsite vežti dideliais kiekiais, nesukant galvos apie paskolą, išsimokėjimus, skolas ir pan. Taigi, ilgalaikė automobilių nuoma padeda nušauti du zuikius vienu šūviu: turėsite reikalingo modelio automobilį ir už jį sumokėsite kur kas mažiau pinigų, nei perkant naują.

Ilgalaikė automobilių nuoma ypač pravarti verslui

Lietuvoje šiuo metu priskaičiuojama tūkstančiai stambių bei visai smulkių įmonių. Didžiosioms bei daugeliui mažųjų kompanijų prekes, paslaugas ar kitą produkciją tenka nuolat pristatyti iš vietos į vietą, todėl transportavimo problema juos lydi nuo pat verslo įsteigimo pradžios. Tačiau, tik finansiškai pajėgios ir stabilios įmonės gali leisti sau kaip įmonės turtą įsigyti transporto priemonę. Kitoms organizacijoms, deja, bet tenka ieškoti kitų būdų, kaip greitai, saugiai ir patikimai pervežti maistą, konditerijos gaminius, įrankius, aparatūrą, drabužius, avalynę bei kitus daiktus iš taško A į tašką B. Ir būtent tokiose situacijose atkreipiamas dėmesys į ilgalaikę automobilių nuomą. Ypač paklausios ir naudingos didelių prekių kiekių transportavimui yra didesnių automobilių klasės, pavyzdžiui, vienatūriai (minivenai) arba krovininiai automobiliai. Visi jie atitinka techninius reikalavimus, turi draudimą, todėl saugūs važiuoti įvairius atstumus vairuotojui, bet krovinių transportavimui.

Apie viską pasirūpinta už jus

Daugelis ilgalaikę automobilių nuomą siūlančių įmonių jau būna iš anksto sutvarkę transporto priemonės techninę būklę, ją apdraudę, praėję reikalingas technines peržiūras ir pan. Todėl klientui nereikia pačiam sukti galvos, kur ir kaip patikrinti automobilį. Pasirašius ilgalaikės auto nuomos sutartį, užteks paisyti įmonės numatytas taisykles bei sąlygas o visa kita mašinos būklės patikra pasirūpins pati įmonė. Tai reiškia, kad asmuo gali susitelkti tik ties savo verslu, darbu, o ne galvoti, kada baigiasi automobilio draudimas ar kurią datą paskirti techninei peržiūrai. Visos eksplotacinės išlaidos sutikrinamos ilgalaikės auto nuomos pabaigoje. Be to, išsinuomojus ilgam laikui jums reikalingą modelį, papildomas nuosavus automobilius prižiūrintis darbuotojas jums nebus reikalingas. Tad vėlgi – sutaupysite.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)