ES draudimo kortelė galioja ne visur
Sugedo santechnika? Kreipkitės į profesionalą

Kodėl paskolos jums gali būti nesuteikiamos?

Paskolos jums 1Iš paskolų bendrovės jau ilgai laukiate atsakymo dėl kreditavimo? Turėtumėte žinoti, kad paskolos jums kreditoriai gali nesuteikti ne tik dėl to, kad negaunate pajamų, bet ir dėl to, jog bandote juos klaidinti. Daugelis vartotojų nustemba sužinoję, kad paskolų teikėjai neišduoda paskolų tiems, kurie pirmą kartą pateikia klaidingą informaciją apie savo ekonominę padėtį. Taip yra dėl to, jog paskolas teikiantys kredito teikėjai dažnai įtaria kai kuriuos vartotojus sukčiavimu, todėl jiems klaidingos informacijos pateikimas yra siejamas su bandymu išvilioti pinigus. Trumpai tariant, viena iš priežasčių kodėl kai kurie vartotojai negauna paskolos yra ta, jog jie pateikia neteisingą informaciją.

Teikiant kredito paraišką visada reikia tiksliai nurodyti informaciją tiek apie save, tiek ir apie gaunamas pajamas bei jų kilmę. Jeigu jūs nurodote didesnę sumą nei mato kredito teikėjai, tai jums būtina iš anksto pateikti papildomą informaciją, jog kitos pajamos gaunamos iš kitų šaltinių, kurie nėra registruojami informacinėse duomenų bazėse. Tokiu atveju iš kredito teikėjo jūs gausite papildomą reikalavimą atsiųsti dokumentus, įrodančius kitų pajamų gavimą.

Jeigu jūs nurodysite, kad jūsų oficialus atlyginimas yra žymiai didesnis nei iš tiesų gaunate, tai kredito teikėjai gali nesivarginti prašyti jūsų tikslesnės informacijos – jie supras, kad iškart bandote meluoti. Paprasčiausiai, kredito teikėjai, atlikdami paskolos paraiškos nagrinėjimo procedūrą, visuomet naudojasi informacinėmis duomenų bazėmis. Viena iš tokių duomenų bazių priklauso SODRAI, o iš jos kredito teikėjai gauna tikslią informaciją kiek tvarių pajamų gauna tam tikras asmuo.

Būtina pabrėžti, kredito internetu ieškantys asmenys taip pat turėtų visus pasiūlymus analizuoti patys. Jokiu būdu nereikėtų paskubomis skolintis iš tų kreditorių, kurie siūlo nemokamas paskolas ar kažkokias kitas akcijas. Matote, tos akcijos gali būti ne tokios naudingos kaip vaizduojama. Pavyzdžiui, jeigu yra nemokamos paskolos pasiūlymas, tai logiška, kad tas pasiūlymas negalios toms paskoloms, kurias grąžinti reikėtų per kelis metus. Dažniausiai nemokamas laikotarpis būna iki trijų mėnesių, o vėliau gali tekti mokėti milžiniškas palūkanas. Paprasčiausiai, norint paskolos, jums teks atidžiai viską skaityti ir tiksliai pateikti visą informaciją apie save.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)