Kaip išsirinkti sodybą?
Kodėl paskolos jums gali būti nesuteikiamos?

ES draudimo kortelė galioja ne visur

ES draudimo korteleSveikatos draudimas būtinas kiekvienam, tiek keliaujant, tiek gyvenant normaliu ritmu. Juk dažnas bėgimas mums pakiša koją ir staiga susergame, arba patiriame traumą, o ypač jei gyvename aktyvų gyvenimą, daug sportuojame, tad ir kokį kojos ar rankos raištį pasitempiame. Taip visko būna, tačiau sveikatos draudimas vis vien yra reikalingas. Dar labiau jis reikalingas keliaujant, net ir kelias dienas. Važiuojant automobiliu, gali nutikti ir smulkios, ir didelės avarijos, taip pat susirgus kitoje šalyje, ar susižeidus tenka naudotis gydymo paslaugomis, tad normalu, kad kitoje šalyje medicinos išlaidos yra žymiai didesnės. Todėl draudimu reikia pasirūpinti iš anksto.

Keliaujant po Europos Sąjungos, būtent ES narėms suteikiama sveikatos draudimo kortelė, kurios dėka keliaujant po visas Europos Sąjungos šalis suteikiama medicininio gydymo kompensacija. Jei kas nutinka, turint šią kortelę yra padengiamos gydymo išlaidos. Tačiau kortelę būtina kasmet pratęsti. Tačiau kortelė negalioja naudojantis privačiomis gydymo įstaigomis, tik valstybinėmis. Bet nutinka ir taip, kad galiojimo laikas baigėsi, o keliautojas nepastebėjo to ir laiko prasitęsti nebėra. Tuomet yra išeitis — sveikatos draudimas internetu. Tai paprastas būdas įsigyti draudimą, kadangi nereikia išeiti iš namų, galima jį tiesiog atsispausdinti.

Žinoma, toks sveikatos draudimas internetu yra mokamas, o sumos dydis priklauso nuo to, kokios rizikos grupėje yra šalis bei norimų sąlygų paketo. O ES išduodamas sveikatos draudimas yra visiškai nemokamas, tiesiog reikia nueiti į SODRA ir išsiimti draudimo kortelę.

Beveik visose šalyse galima naudotis būtinąją medicinos pagalba, tačiau yra tokių šalių, kur teks už gydymo išlaidas sumokėti, net turint ES sveikatos draudimą, tad papildomai sveikatos draudimas internetu pirktas turėtų praversti:

  • Austrijoje reikia sumokėti už pirmas 28 gydymo dienas, kadangi ten dažnai pasitaiko žmonių, kurie patiria traumas slidinėdami kalnuose, tad geriau gulėti ligoninėje ilgesnį laikotarpį arba įsigyti sveikatos draudimą;
  • Čekijoje nesvarbu ar turite sveiktos draudimą ar ne, jūs vis tiek privalėsite sumokėti 30 kronų mokestį. Panašiai, kaip ir į taksi įsėsdami sumokate nurodytą sumą;
  • Estijoje susimokėsite, jei norėsite specialisto paslaugų bei už pirmas 10 dienų gulėdami gydymo įstaigoje;
  • Ispanijoje teks susimokėti už dantisto paslaugas, kadangi jų valstybė neapmoka;
  • Italijoje sveikatos draudimas nepadengia greitosios pagalbos automobilio kelionės išlaidų;

Galiausiai, viena iš šalių, kurioje tiesiog nepadengiamos gydymo išlaidos yra mūsų kaimynė Latvija, todėl jei norėsite ten atostogauti, būkite atsargūs, kadangi teks susimokėti už medicinines paslaugas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)