Sandėlių logistika
SEO paslaugos: daugumai reikia, o Jums?

Kaip priimti tinkamus sprendimus versle?

Verslo sprendimai thoughtsonbusiness.org nuotr.Nuosavo verslo turėjimas yra neatsiejamas nuo tam tikrų sprendimų priėmimo. Dažniausiai įgudę verslininkai stengiasi atsiriboti nuo smulkmenų ir dirbti tik ties rimtais klausimais, kurie gali pasukti verslą viena arba kita linkme. Tinkamų sprendimų priėmimas vos pradėjus verslą gali būti labai komplikuotas. Paprasčiausiai teks daug kartų klysti, kol perprasite, kaip galima efektyviai pasiekti geriausius rezultatus. Žinoma, dažniausiai mokytis iš savų klaidų yra kur kas efektyviau, tačiau siekdami bent jau minimaliai Jums padėti – pateikiame kelis patarimus, kurie užtikrina, kad sprendimų priėmimas bus kur kas paprastesnis.

Įvertinkite problemos sprendimo galimybės

Dažniausiai kiekviena problema turi kažkokį sprendimą. Deja, ne visada pasiseka atrasti tokį, kuris labiausiai tinka. Kai kurios problemos turi būti sprendžiamos pasirinkus klasikines taisykles. Kitu atveju gali tekti ieškoti originalaus problemos sprendimo. Kai kuriais atvejis gali tekti samdyti profesionalus, kadangi jie gali labai greitai ir tikrai 100 procentų išspręsti iškilusią problemą. Paprasčiausiai, tai kas susiję su teisine sritimi arba buhalterija reikalauja labai daug žinių. Tokiu atveju naudinga kreiptis į teisines arba buhalterines paslaugas teikiančius profesionalus, kurie puikiai išmano sritį. Kitos problemos gali „pareikalauti“ kūrybingumo. Tokiu atveju sprendimų dažniausiai ieško patys verslininkai, kadangi jie geriausiai žino: kam, kodėl ir kaip siūlo savo idėją. Tiesa, egzistuoja ir kūrybininkai, kurių darbas padėti meniškai apipavidalinti tam tikrą veiklą.

Apsibrėžkite problemos pobūdį

Labai dažnai versle priimami netinkami sprendimai todėl, kad paprasčiausiai žmogus netinkamai apsibrėžia savo problemą. Sakykime, jūsų parduodamas maistas daugeliui žmonių sukelia virškinimo problemas. Neteisinga bandyti išrasti vaistus, kurie gali sutvarkyti žarnyną, arba greta teikiamo maisto visada nemokamai duoti ir vandens tikintis, kad tuomet žarnynas kiek geriau sureaguos. Toks problemos sprendimas tikrai prastas ir verslininkas veltui investuos. Geriausia galimybė – ieškoti problemos, koks maisto priedas arba produktas skatina žmogaus virškinimo sistemą prastai funkcionuoti. Suradus problemą bus galima ieškoti būdų užtikrinančių, kad žmonių organizmai nebereaguos neigiamai.

Sprendimo minimalios lubos

Bandydami išspręsti kokią nors problemą – turite nusistatyti bent minimalias ribas, kurios bus pasiekiamos pritaikius vieną arba kitą idėją. Jeigu pasirinktas sprendimas nepadeda bent jau panaikinti dalies problemos – tokiu atveju reikia ieškoti kitų galimybių, kurios gali užtikrinti didesnį efektyvumą.

Vaizdžiai galima iliustruoti sprendimo lubas tezėmis, jog „pusę duonos kepalo yra geriau nei jokio kepalo“, „tačiau pusę kūdikio yra blogiau nei jokio kūdikio“. Tai reiškia, kad atrasti sprendimai turi arba atnešti minimalią naudą arba panaikinti bent jau dalį problemos. Tačiau jokiu būdu nesukelti papildomų nesusipratimų, kurie taip pat vėliau skatintų derinti galimybes ir iš naujo ieškoti sprendimų.

Sprendimo įgyvendinimo darbai

Net ir tokiu atveju, jeigu jūsų pasirinktas sprendimas atrodo labai geras, tačiau labai svarbu, kad jis būtų ir tinkamai realizuotas. Tai bene pats svarbiausias darbas. Jeigu norite, kad viskas klostytųsi taip, kaip siekiate, tokiu atveju reikia apgalvoti labai daug smulkmenų, derinti galimybes. Pavyzdžiui verslo istorijoje yra ne vienas atvejis, kada valdyba nusprendžia ką nors pakeisti produkte, tačiau apie tai neinformuoja kitų asmenų, kurie prisideda prie konkretaus produkto realizacijos. Galutinis rezultatas – prastas, kadangi nepavyksta gauti kokybės.

Svarbiausia apgalvoti, ko tiksliai jūs norite, koks jūsų tikslas ir kaip pasistengsite jį pasiekti. Tinkamai pasirinktas sprendimas gali pakelti Jūsų verslą į kitą lygį. Svarbiausia kuo detaliau apgalvoti visas smulkmenas. Tai jums gali garantuoti, kad galutinis rezultatas bus patenkinantis poreikius.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)