Saulės kolektoriai – sparčiai populiarėjantis lietuvių pasirinkimas
Saugiausios fejerverkų rūšys

Kaip internete atrasti objektyvias naujienas?

Naujienos blog.fulfillinghappiness.com nuotr.Internetas atvėrė galimybes gauti beveik bet kokio pobūdžio informaciją, kuri anksčiau buvo paprasčiausiai neprieinama. Tačiau tuo pačiu jis atvėrė ir labai plačius kelius dezinformacijai, kurią ne visi moka atsirinkti. Naujienos labai dažnai ne tik kad netyčia, tačiau specialiai pateikiamos taip, kad žmonėms būtų formuojama konkreti nuomonė. Tiesa, visada galima tarp labai daug netikslumų atrasti tai, kas tikrai geba patenkinti poreikius. Svarbiausia – lyginimas, derinimas ir galiausiai ieškojimas.

Kuo daugiau įdėkite pastangų atsirenkant

Naujienos internete dažniausiai ieškomos naudojantis Google paieškos sistema. Deja, tai nėra pats geriausias pasiūlymas, kadangi paieškos sistema jums pasiūlys pirmiausia tuos variantus, kurie yra daugiausia kartų skaitomi. Atrodo, kad vieta, kurioje žmonės lankosi daugiausiai negali būti labai klaidinanti, tačiau deja didžiausi portalai ir manipuliuoja žmonėmis. Būtent todėl labai svarbu peržiūrėti ir tolimesnius Google pasiūlymų puslapius. Labai didelė tikimybė, kad antrame ar trečiame atrasite rimtų portalų pateikiamą info, kuri bus kur kas naudingesnė ir reikalingesnė.

Nuolatos tikrinkite šaltinius

Dažniausiai žmonės pasirenka kokį nors portalą, kuris jų nuomone atrodo teikiantis visai neblogą informaciją. Deja, ne visada kokybė išliek ilgą laiko tarpą ir po kiek laiko paprasčiausiai jai kintant kinta ir pačios žinios. Būtent todėl labai svarbu reguliariai tikrinti, kokios kokybės yra pateikiama informaciją. Naudinga tikrinti ir šaltinius, kurie visuose imtuose straipsniuose yra privalomai nurodomi. Kadangi šiuo metu internetas suteikia galimybes labai plačiai pasižiūrėti į informaciją ieškojimą – siūlome patikrinti net ir žinomiausių žurnalistų teiginius. Dirbant visada galima užsitarnauti žmonių pagarbą. Tačiau siekiant ją išlaikyti reikia niekada nesuklysti.

Tam tikra prasme galima net sakyti, kad žiniasklaidos skaitymas turi būti prilyginamas ir moksliniams tekstams. Juk juose gali būti pateikiama tik tiksli, reikalinga ir objektyvi informacija. Būtent tokia žiniasklaida padeda nesuklysti. Juk jeigu žinote, kad javų kombainai skirti tik šios grūdinės kilmės augalams – nesinori tikėti tais, kurie teigia, kad jie puikiai tinka ir rugiams apdoroti. Taigi, informacijos derinimas yra lyginimas yra būtinas.

Ar interneto žinios geresnės nei laikraščio?

Šiuo metu vis dar yra žmonių, kurie labai mielai perka laikraščius. Tikrai ne todėl, kad mano, jog internete informacija yra blogesnė. Paprasčiausiai tai įpratimas, o gal paprasčiausias laiko praleidimas. Skirtumas tarp šių dviejų žinių skleidimo yra tai, kad laikraščio naujienos nėra tokios skubios, kaip kad interneto. Taigi, virtuali erdvė mums suteikia galimybę dalyvauti bet kokio pobūdžio renginiuose, problemose ir panašiai. Tai leidžia nes sužinoti naujienas po laiko, tačiau būti visko dalimi. Būtent šia prasme interneto naujienos visada laimės prieš laikraštinį variantą.

Jeigu norite būti pasaulio piliečiu – naujienos privalo būti jūsų gyvenimo dalis. Šiuo metu technologijos suteikia galimybę viską žinoti kiekviename žingsnyje. Išnaudokite galimybes ir sėkmingai būkite visų įvykių centre. Juk tam tikra prasme tai daro mus svarbesniais asmenimis. O ir galiausiai, kiekvieno mūsų pareiga rūpintis ne tik savimi, tačiau ir aplinkiniais žmonėmis.

Naujienos – žingeidiems, laimingiems ir sėkmingiems.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)