Perkraustymas iš Vokietijos
Pradedančiojo verslininko klaidos

Perkraustymas iš Vokietijos

Perkraustymas-vokietijaViena iš stipriausių, ne tik Europos, bet ir pasaulio valstybių yra Vokietija. Kiekvienai metais dėl ypač gerų gyvenimo sąlygų priima vis daugiau emigrantų. Tikriausiai net nėra tokios šalies, kuri taip lauktų įvairaus amžiaus, kvalifikuotų  specialistų. Jeigu pavyksta itin sėkmingai įsitvirtinti šioje šalyje, geriau jau iš jos nebeišvykti. Tačiau vis dažniau skambantys atgarsiai apie Vokietijoje apsigyvenusius pabėgelius, labai gąsdina ne tik vietinius gyventojus, bet ir emigrantus. Šalies motyvas pasikviesti pabėgelius buvo tas, kad Vokietijos demografinė padėtis prastėja dėl sparčiai senstančių žmonių. Šiai problemai išspręsti būtent ir buvo jie priimti. Dėl terorizmo grėsmės žmonės nori pasitraukti iš valstybės. Tačiau, kaip galima norėti persikraustyti iš Vokietijos, kai ji siūlo tokias geras gyvenimo sąlygas?

Dabar pateiksime pagrindines priežastis, dėl kurių geriau likti gyventi Vokietijoje:

  • Prekybos rinka siūlo vienas iš žemiausių produktų kainų visoje Europos sąjungoje;
  • Nors pragyvenimo išlaidos gana didelės, bet atlyginimai prasideda nuo 2500 eur.;
  • Prekybos srityje dirbančių žmonių atlyginimas siekia 2900 eur, paslaugų srityje – 2700 eur. darbuotojų – 3700 eur, o darbininkų – 2500 eur. dėl to ne tik gyvenama kokybiškai, bet ir galima susitaupyti;
  • Buto nuomos kainos panašios kaip ir Lietuvoje, o gero namo vidutinė kaina užmiestyje yra apie 30 tūkst. eurų;
  • Permokami mokesčiai grįžta metų gale su kaupu;
  • Susergant bei neinant į darbą mokama net 70 proc. darbo užmokesčio;
  • Teikiama visa socialinė apsauga ir garantijos;
  • Kiekvienas darbuotojas gauna atostogas, minimali atostogų trūkmė – 24 darbo dienos;
  • Gaunama parama šeimai t.y. pašalpa šeimai, kuri augina vieną ar daugiau vaikų. (iki 4 metų);
  • Darbo pasiūlymų yra labai daug ir įvairių (nuo valytojos iki gydytojo); (Žinoma, rimtam darbdaviau svarbus ne tik išsilavinimas, bet ir geros vokiečių kalbos žinios).

Nors dėl pabėgėlių invazijos ir prasidėjo chaosas, tačiau nevertėtų panikuoti ir dėl to skubėti persikraustyti iš Vokietijos. Geriau gyventi šia diena ir džiaugtis kokybišku pragyvenimo lygiu, nes į savo šalį visada spėsime sugrįžti.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)