Ką žada nestandartinių baldų gamyba ir kada ji reikalinga?
Dpf filtro pašalinimas - ar žinote, kodėl gi šios sistemos yra naudojamos automobiliuose, o be viso to, kokiomis ypatybėmis jos pasireiškia?

Kas pasikeitė skaičiuojant atlyginimą 2016 metais?

Pinigai-taupymas-Jei atlyginimui skaičiuoti vis dar naudojate 2015 metų skaičiuoklę – deja, smarkiai klystate. Nors ir pajamų mokestis, taip pat ir kiti mokesčiai skaičiuojami darbo užmokesčiui nesikeitė lyginant su 2015 metais, tačiau keitėsi NPD skaičiavimas, kas iš esmės įtakoja visą skaičiavimo metodiką.

Pirmiausia reiktų prisiminti, kad atlyginimui skaičiuojamas NPD (neapmokestinamas pajamų dydis) yra sudarytas iš dviejų dalių. Tai pagrindinis NPD, bei taip pat ir papildomas NPD. Pirmasis NPD yra taikomas visiems, ir jo dydis priklauso nuo uždirbamo atlyginimo dydžio. Pavyzdžiui, jei asmuo uždirba du tūkstančius eurų – jam šis dydis paprasčiausiai nebetaikomas. Ir atvirkščiai, jei asmuo uždirba tik minimalų darbo užmokestį, tuomet jam taikomas NPD bus maksimlaus.

Kalbant apie papildomą NPD – jis yra priklausomas tik nuo auginamų vaikų skaičiaus, taip pat ir nuo to ar asmuo tuos vaikus augina vienas, ar kartu su sutuoktiniu (ar kitu statusu). Jei vaikai auginami dviese – tuomet papildomas neapmokestinamų pajamų dydis yra dalinamas iš dviejų. Būtent daugiausia 2016 metais ir pasikeitė papildomas NPD – jis išaugo net du kartus, lygininant su 2015 metais galiojusiu dydžiu.

Pagrindinis NPD 2016 metais taip pat keitėsi – jis didėjo, nors ir ne tiek kiek papildomas NPD. Pirmasis šiais metais didėjo tiek visiems asmenims, taip pat ir tiems, kurie turi specialią nedarbingumo grupę, kuriai paprastai yra taikomas specialus NPD, kuris yra priklausomas nuo to, koks yra asmens procentinis darbingumo lygis – jei darbingumo lygis mažesnis, tuomet asmeniui taikomas NPD yra didesnis.

Tačiau atlyginimą skaičiuoti pačiam visai nebūtina, nes galima pasinaudoti jau parengta ir puikiai veikiančia atlyginimo skaičiuoklė. Išbandykite ją čia: http://www.atlyginimoskaiciuokle.net

Ten rasite tiek 2016, tiek ir 2015 metų skaičiuokles.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)