Dovanos, kurių geriau niekada niekam nedovanoti
Ar verta pirkti kosmetiką internetu?

Interneto puslapių kūrimas: klaidos

GraphicboxMokytis reikia ne iš savų, o iš svetimų klaidų. Taip praktiškiau... Šiandien norėtume pasigilinti, su kokiomis rimtomis klaidomis susiduria interneto puslapių kūrėjai. Vėliau iš jų klaidų dar ilgai šaiposi kolegos įvairiuose Facebook grupėse, tačiau iš jų mokytis tikrai galima.

Dideli paveiksliukai

Interneto puslapių kūrimas neįsivaizduojamas be kokybiškų iliustracijų ir jų paruošimo. Kaip kiekviena iliustracija ruošiama spaudai, taip ji ruošiama ir internetui. Tai pamiršę padaryti puslapių kūrėjai gali ne tik sulaukti pašaipų, bet ir sugadinti reikalus klientui. Taip nutinka, kai klientas perka kokybiškas iliustracijas internete ir pats jas susideda per turinio valdymo sistemą. Labai retas atvejis, bet pasitaiko, kai kūrėjai patys neapsižiūrėję sudeda į „backgroundą“ 2 MB dydžio iliustraciją, kuri labai stabdo viso puslapio užsikrovimą.

Daugiausiai dėmesio reiktų atkreipti į galerijas. Jose ne tik dideli paveikslėliai, bet ir daug kodo, javascripto ir kitų kodų, kurie gali nepatikti paieškos sistemų robotams.

Eilinė klaida yra netinkamas paveikslėlių pavadinimas. Kai paveikslėlis įdedamas į interneto puslapį, jis turi turėti ALT tekstą, kuris nusakytų, kas ten vaizduojama. Beje, pageidautina, kad paveikslėlio adresas būtų ne skaičių ir raidžių mišinys, o normalus pavadinimas su raktiniu žodžiu. Tai vėliau primena SEO specialistai, atliekantys vidinio optimizavimo darbus.

Neteisingai panaudojamos skaidrės

Dabar tokia mada – pradiniame puslapyje parodomos reklaminės skaidrės – „slaideriai“. Kai kur net dedamas video. Tai naujausia tendencija. Kitur skaidrės yra interaktyvios su paralaksiniu tempimu (paralax scrolling). Visa tai atrodo įspūdingai, tačiau ar jos padarytos gerai ir tikslingai? Kai puslapio viršutinė dalis su skaidrėmis yra 800 pikselių aukščio o po jais pateikiama puslapio antraštė, kyla klausimas, kam tos skaidrės iš viso reikalingos.

Skaidrių turinys yra jau kitas reikalas, kuris dažnai priklauso nuo kliento norų. Norisi pasakyti tiesiai šviesiai: kartais skaidrės rodo visai ne tai, ką turėtų. Tai reklamos priemonė, atkreipianti dėmesį į svarbiausius pardaviminius dalykus, o ne būdas susisiekti ar nuvesti skaitytojus į skyrelį „apie mus“. Kūrėjams patartume ne vaikytis madų, o pasižiūrėti daugiau iš UX (user eXperience) pusės. Jei puslapio tikslas yra parduoti, o ne pristatyti prekės ženklo didybę, skaidrės turėtų atlikti pardavimų skatinimo funkciją.

Ką toliau daryti lankytojui?..

Atėjo lankytojas į puslapį. Paskaitė jame esančią informaciją. Ką daryti toliau? Neaišku... Nėra konkrečių nurodymų, ką lankytojas turi padaryti – išeiti lauk, eiti į kitą puslapį, užsisakyti, skambinti, pasidalinti šiuo puslapiu Facebooke ar dar kažką. Netiesa, kad klientas, kuris atsakingas už tinklalapio tekstus, turi pats pasirūpinti vadinamuoju „kvietimu veikti“ (call to action). Prie šio rimto darbo pirmiausia nagus prikišti turėtų kūrėjai. Jų pasiūlyti sprendimai turėtų padėti užsakovo puslapiui įgyvendinti keliamus tikslus – parduoti prekes ir paslaugas 24/7.

Interneto puslapių kūrimas yra ne tik kliento užgaidų pildymas, bet ir savo principų ir kokybės reikalavimų laikymasis. Nuolaidžiauti šioje vietoje nereikia – paaiškinkite savo klientams šio elemento svarbą. Kliento kontrargumentas „lankytojas nekvailas, jam aiškinti nereikia...“ nėra pakankamas ir pagrįstas iš interneto rinkodaros pusės, tad gali tekti ir pakovoti už tam tikrus sprendimus.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)