Macbook air darbe ir kasdienybėje
Tikslumo reikalaujantys techniniai vertimai

Advokatai internetu: ar verta pasitikėti?

JuridiconInternete pastaruoju metu gausu pačių įvairiausių pasiūlymų ir paslaugų. Čia galime rasti ne tik pačios įvairiausios informacijos, bet ir daug kuo apsirūpinti. Paslaugų sfera interneto platybėse ypač gerai išplėtota, tačiau internautams vis dar kyla įvairių klausimų ir nuogąstavimų dėl nepatikimų paslaugų ir aferistų. Ir iš tiesų ieškant kai kurių paslaugų internete reikėtų būti ypač budriems. Vienas pavyzdžių – advokatai ir jų paslaugos internetu.

Gyvenime pačiais įvairiausiais atvejais gali prireikti advokato paslaugų. Iškilus konfliktui darbe, norint prisiteisti alimentus, skiriantis, norint priimti paveldėjimą, ginant savo orumą, siekiant įrodyti nekaltumą ir kitais panašiais gyvenimo atvejais reikalingas advokatas. Internete advokatai plačiai siūlo savo paslaugas, tad skelbimų gausoje gali tikrai tekti pasimesti. Jei norite internete surasti iš tiesų patikimas advokato paslaugas, verta būti atsargiems ir patikrinti bet kelis paprastus dalykus.

Atitinkamas išsilavinimas

Štai, ką pirmiausiai reikėtų patikrinti, renkantis advokato paslaugas internete. Advokato paslaugos ne pačios pigiausios, todėl labai svarbu, kad jas teiktų kompetentingas asmuo. Advokatas gali konsultuoti, padėti ar pats parengti bylai reikalingus dokumentus, surinkti informaciją ir atstovauti žmogų teisme. Advokatai apsišaukėliai ar teisines paslaugas teikiančios įmonės žmogaus teisme atstovauti negali. Todėl suradus Jums tinkamą advokatą, geriausiai iš anksto pasiteirauti jo išsilavinimo.

Oficialus sąrašas

Teisinį išsilavinimą turintys žmonės dar ne visuomet yra advokatai. Tai taip pat žino ne visi internautai ir kartais po pirmojo patikrinimo pasitiki teisę baigusių, bet advokato vardo neturinčių žmonių. Lengviausiai patikrinti, ar internete paslaugas teikiantis žmogus iš tiesų yra advokatas, pakanka apsilankyti Lietuvos advokatūros svetainėje. Ten yra visi Lietuvoje advokatais teisę dirbti turintys specialistai. Patikrinę nuotoliniu būdu ar telefonu, galite sužinoti, ar Jūsų nusižiūrėtas advokatas turi teisę teikti advokato paslaugas.

Buvę klientai

Net jei patikrinę oficialius duomenis, sužinojote, jog Jūsų išsirinktas advokatas yra kvalifikuotas ir turintis teisę teikti advokato paslaugas Lietuvoje, ne pro šalį pasidomėti ir jo darbo metodais. Tai galima sužinoti tiesiog internete. Čia gausu įvairių forumų ir atsiliepimų svetainių, kur žmonės dalijasi savo patirtimi. Galite pasidomėti, kokie advokatai žmonių labiausiai vertinami, o kurie bėdoje nelabai padėjo. Gal atsiliepimuose surasite informacijos ir apie Jus dominantį specialistą.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)