Advokatai Kaune konsultuoja laikino įdarbinimo klausimais
Kai sutinka pagal rūbą...

Kokybiški pastoliai – statybos darbų sėkmė

Pastoliai_www.aivena.ltNamų renovacija, rekonstrukcijos, remontas ir statybos – kasdienybė tiek didžiuosiuose, tiek mažuosiuose Lietuvos miestuose. Centre ar miegamuosiuose rajonuose ne retai iškyla pastoliai, palengvinantys darbuotojams užduotis.

Prieš pradedant įvairius darbus, surasti tinkamus ir kokybiškus pastolius – viena svarbiausių užduočių. Nuo to priklauso ne tik darbų kokybė, bet ir darbuotojų saugumas. Labai dažnai žmonės pastolius skolinasi iš kolegų ar draugų arba prireikus vieną kartą, atsimena kadaise rūsyje pamestus pastolius. Tai nėra pati geriausia idėja, kadangi pasenę aprūdiję pastoliai jei ir palengvins darbus, tai tikrai nesukurs saugių darbo sąlygų. Ypač kai jie nenaudoti ilgesnį laiką, pasitikėti sunku. Darbuotojai gali nukristi ar susižaloti. Valstybinė darbo inspekcija kasmet primena, jog daugiausiai pavojų tyko statybų sektoriaus darbuotojų, todėl šiose įmonėse reguliariai lankosi atlikti tyrimus.

Kad nenukentėtų darbuotojų saugumas ir įmonės finansinė padėtis, geriausiai pasirūpinti kokybiška ir patikima pastolių nuoma. Tokiomis paslaugomis Lietuvoje užsiima nemažai įmonių. Šios įmonės nuomoja tik pagal keliamus reikalavimus parengtus pastolius ir juos tinkamai prižiūrimus. Išsinuomavus pastolius, galite būti tikri, jog tai yra greito darbų atlikimo garantas. Be to nuomai galite rinktis įvairaus aukščio, dydžio, sudėties ir kitų kriterijų pastolius.

Dažniausiai pastolių nuoma užsiimančios bendrovės ne tik gali pasirūpinti Jūsų darbuotojų saugumu, bet ir tvarka sandėliuose bei lentynose. Dažnai pastoliai asocijuojasi su statybos darbais, tačiau jie puikiai pagelbsti sudėliavime. Profesionalios įmonės, kurių pasiūloje yra įvairių dydžių ir kategorijų pastoliai, siūlo nuomotis pastolius ne tik darbams, bet ir daiktų laikymui.

Kad Jūsų veiklos netrikdytų kasdieniai rūpesčiai, patartina pasirūpinti tvarka ir tinkamu sandėliavimu. Dažniausiai pastolius sandėliavimui siūlančios įmonės suteikia naujus ir būtent sandėliavimui pritaikytus pastolius. Jie leidžia ne tik pasirūpinti tvarka, bet ir greitai rasti reikalingas prekes ar gaminius. Taip pasirūpinate, kad dirbti taptų patogu, o ieškoti reikiamų daiktų ar prekių nereikėtų ilgai. Dažniausiai kartu su sandėliavimo pastoliais įmonė siūlo ir jų priežiūros paslaugas.

  • Reguliariai atvykta pas Jus ir įvertinti stelažų kokybę
  • Suteikia garantiją naujiems stelažams
  • Padeda apsispręsti dėl remonto darbų
  • Nustato esančius gedimus
  • Įvertina Jūsų stelažų būklę
  • Suteikia darbų garantiją

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)