Kaip išsirinkti kokybiškas pėdkelnes?
Kokybiški pastoliai – statybos darbų sėkmė

Advokatai Kaune konsultuoja laikino įdarbinimo klausimais

AdvokataiApie laikinąjį įdarbinimą kalbama ne vienerius metus. Įstatymas, patvirtinantis asmenų įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones, įsigaliojo 2011 m. gruodžio 01 d. Šią dieną buvo pradėti taikyti ir atitinkami Darbo kodekso pakeitimai. Vis dėlto, nors apie vadinamąją „darbuotojų nuomą“ buvo kalbama ne vienerius metus, advokatai Kaune teigia, kad laikinasis įdarbinimas vis dar kelia gana daug klausimų.

Teisininkai primena, kad laikinu įdarbinimu gali verstis fiziniai asmenys, įmonės ir kitos organizacinės struktūros. Įstatymas numato, kad laikinojo įdarbinimo bendrovės privalo teikti informaciją apie pradėtą vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai. Minėtosios bendrovės turi nurodyti darbo naudotojus, su kuriais pasirašomos sutartys dėl laikinojo įdarbinimo, ir šioms įmonėms nusiųstų laikinai dirbančių asmenų skaičių. Visais atvejais bendrovės, teikiančios laikinojo įdarbinimo paslaugas, su laikinai dirbančiais asmenimis turi sudaryti teisiškai galiojančias laikinojo įdarbinimo sutartis. Advokatai Kaune primena, kad šiuo atveju laikinieji darbuotojai įdarbinami vienoje bendrovėje, tačiau yra siunčiami dirbti į kitą įmonę (laikinojo darbo gali prašyti įmonės, fiziniai asmenys ar įvairios organizacinės struktūros).

Praktika rodo, kad ypatingai daug klausimų kelia laikinojo darbuotojo teisinė padėtis. Laikinojo darbo sutartis paprastai sudaroma tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir darbuotojo. Laikinojo įdarbinimo įmonė moka darbuotojui sutartą atlygį už darbą, kuris reikalingas kitai bendrovei ar fiziniam asmeniui – darbo naudotojui. Minėtasis darbo naudotojas vadovauja laikinai dirbančiojo asmens darbui ir numato atliekamo darbo tvarką.

Advokatai Kaune teigia, kad laikinojo darbo sutartis gali būti terminuota ir neterminuota, tačiau šiam dokumentui, priešingai nei įprastoms darbo sutartims, taikoma daugiau būtinųjų sąlygų. Jei darbdavys ir darbuotojas nesusitaria dėl būtinųjų darbo sąlygų, minėtoji sutartis tampa negaliojanti. Įprastoje darbo sutartyje būtinom sąlygom priskiriama darbuotojo darbovietė ir atliekamos darbo funkcijos, susitariama dėl darbo užmokesčio sąlygų. Laikinojo įdarbinimo darbo sutartyje privalu susitarti ir dėl laikinojo darbuotojo iškvietimo ir siuntimo dirbti bei atšaukimo tvarkos, dėl informacijos apie darbo pradžią ir pabaigą tvarkos, dėl darbo užmokesčio ir atlygio mokėjimo tvarkos, dėl darbo laiko režimo tvarkos ir t. t. Įstatymai nenumato standartinės laikinojo darbo sutarties formos, t. y. minėtąsias sutartis turi parengti laikinojo įdarbinimo bendrovės, atsižvelgdamos į nustatytas būtinąsias laikinojo įdarbinimo darbo sutarties sąlygas.

Teisininkai primena, kad įdarbinimo bendrovė yra atsakinga už laikiną darbą vykdančio darbuotojo saugą ir sveikatą. Darbo naudotojas turi informuoti laikinąjį darbuotoją apie visus (esamus ir galimus) rizikos veiksnius ir apmokyti naudotis saugos priemonėmis.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)