Ar plastikiniai langai yra patikimi mūsų namų šilumos saugotojai?
Kodėl svarbu pasisamdyti profesionalią vestuvių kirpėją?

Vairavimo kursai ir egzaminai: dažniausiai užduodami klausimai

vairavimo kursaiVairavimo pamokos reikalauja itin daug atsakomybės – būdami už vairo rizikuojame ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių saugumu. Dėl šios priežasties vairavimo kursai pradedami teorijos pamokomis, kurias veda profesionalūs dėstytojai, pereinant prie kompetentingų instruktorių organizuojamų praktinių vairavimo užduočių. Svarbiausias vairavimo mokyklos tikslas – parengti būsimuosius vairuotojus saugioms kelionėms ir padėti perprasti sudėtingas KET taisykles. Kai pasirinkta vairavimo mokykla patvirtina, jog esate pasirengę laikyti egzaminus, turite savo žinias ir gebėjimus patikrinti „Regitroje“. Tiesa, šiame etape kyla itin daug klausimų. Pabandysime į keletą jų atsakyti.

Ar svarbu kurioje vairavimo mokykloje bus laikomi vairavimo kursai?

Vairavimo kursus galite laikyti labiausiai jūsų lūkesčius atitinkančioje vairavimo mokykloje. Mokyklos pasirinkimas neturi jokios įtakos egzaminų laikymui „Regitroje“.

Kada galima laikyti egzaminus „Regitroje“?

Teorijos egzaminas gali būti laikomas išklausius teorijos kursą vairavimo mokykloje arba pasiruošus šiam egzaminui savarankiškai, t. y. jums nėra būtini vairavimo kursai teorijos žinių patikrai. Praktinis vairavimo egzaminas gali būti laikomas tik tuo atveju, jei išlaikote mokyklinį egzaminą pasirinktoje vairavimo mokykloje.

Kiek kartų galima laikyti egzaminus?

Tiek teorijos, tiek praktinio važiavimo egzaminai gali būti laikomi tiek kartų, kiek norite, t. y. bandymų skaičius nėra ribojamas. Tiesa, neišlaikius egzamino, būtina padaryti septynių kalendorinių dienų pertrauką. Pirmiausia laikomas teorinis vairavimo egzaminas, kurio metu būsimieji vairuotojai sprendžia žinių patikrinimo testą. Kitas darbas – praktinės užduotys, kurių metu mokinys demonstruoja vairavimo įgūdžius.

Kiek laiko galioja išlaikytas egzaminas?

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja tol, kol yra išlaikomos praktinio vairavimo užduotys. Tiesa, praktinis vairavimas turi būti išlaikomas per vienerius metus nuo teorinio egzamino datos. Jei nepasitikite savo jėgomis ir jaučiate, kad vairavimo pamokos nebuvo efektyvios, t. y. jums trūksta vairavimo patirties ir žinių, pagalvokite apie papildomas vairavimo pamokas. Šias organizuoja vairavimo mokyklos (papildomas pamokas galite lankyti toje pačioje mokykloje, kurioje buvo laikomi ir vairavimo kursai), galite mokytis su privačias pamokas teikiančiais instruktoriais arba šeimos nariu (jei išlaikėte teorinį vairavimo egzaminą).

Išlaikyto praktinio vairavimo egzamino rezultatas galioja tol, kol mokiniui išduodamas vairuotojo pažymėjimas. Jei dokumentai nesutvarkomi per vienerius metus, egzamino rezultatas nustoja galioti.

Ar gali skirtis teorijos ir praktikos egzaminų vietos?

Teorijos ir praktikos egzaminus galite laikyti jums patogioje vietoje, pvz., teorijos egzaminą laikyti Vilniuje, o vairavimo egzaminą – Panevėžyje.

Jei praktinio vairavimo egzaminas neišlaikomas mieste, kaip vyks kito egzamino laikymas?

Jei praktikos vairavimo egzaminas neišlaikomas mieste, užsiregistravus kitam egzaminui būtina iš naujo atlikti vairavimo pratimus aikštelėje.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)