Mažai virtuvės – funkcionalūs virtuvės baldai
Sužadėtuvių žiedas ir jo reikšmė

Darbo sauga ir darbo vietų įrengimo reikalavimai

Darbo saugaKiekvienas darbdavys turi rūpintis darbuotojų sveikata, todėl darbo sauga atlieka viena svarbiausių vaidmenų, siekiant užtikrinti darbų produktyvumą. Kiekviena darbo vieta privalo atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, t. y. darbo vieta turi būti įrengta taip, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo bet kokių galimų traumų, darbinėje aplinkoje negali būti pavojingų ar sveikatai kenksmingų veiksnių. Darbo vieta turi atitikti fizinius darbuotojo poreikius.

Darbo vietų įrengimas įmonių statiniuose ar įmonių teritorijoje numatomas statinių projektavimo etape, įvertinus darbo priemonių naudojimo saugos reikalavimus ir darbo pobūdį. Darbo sauga ir darbo vietų įrengimas atliekamas vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais, sveikatos norminiais teisės aktais ir kitais darbuotojų saugos reikalavimais. Jei darbuotojo saugai kyla pavojus darbo vietoje ar įmonės teritorijoje, darbo patalpos turi būti pažymėtos atitinkamais ženklais, nustatytais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose. Statiniai, kuriuose numatomas darbo vietų įrengimas, turi būti pripažinti kaip tinkami naudojimui. Minėtuosius dokumentus ruošia ir statinių patalpų naudojimo tvarką numato aplinkos ministras.

Ypatingai daug klausimų kelia darbo sauga, dirbant su kompiuteriu. Daugelis darbdavių ignoruoja darbuotojo patogumo klausimus, darbą su kompiuteriu priskirdami nerizikingai veiklai. Atlikti tyrimai patvirtino, kad nepatogi ir ergonomikos reikalavimų neatitinkanti darbo vieta keičia darbo produktyvumo rodiklius, t. y. darbuotojas, kuris darbo metu kenčia nugaros, riešo, galvos skausmus, negali dirbti efektyviai. Minėtieji skausmai tampa prastai įrengtos darbo vietos pasekme. Svarbiausia užduotis, kurią turi įgyvendinti darbdavys – pasirūpinti tinkamu darbo stalu ir darbo kėde. Darbo stalas turi būti pakankamai didelis, kad ant jo būtų patogu išdėstyti visus būtinus įrenginius ir dokumentus. Stalo plotis turėtų siekti bent 70 cm, o konstrukcija turi atitikti visus ergonomikos reikalavimus, t. y. užtikrinti patogią sėdėjimo pozą ir būti darbuotojo ūgiui pritaikytame aukštyje. Vieta po stalu turi būti pakankamo gylio darbuotojo kojoms. Darbo stalo paviršius turi neatspindėti (arba mažai atspindėti) šviesą, kad neblaškytų darbuotojo dėmesio ir nevargintų akių. Darbo kėdė privalo būti stabili ir tvirta, tačiau užtikrinti judesių laisvę ir nevaržyti judėjimo pasirinktu kampu. Ji privalo turėti atramas alkūnėms, pakėlimo ir pasukimo mechanizmus, kurie leistų keisti kėdės aukštį ir atlošo palenkimo kampą. Be to, darbo kėdė privalo turėti atramą kojoms. Įrengiant darbo vietą, būtina įvertinti ir asmeninės darbuotojo erdvės poreikius, t. y. atskiros darbo vietos negali būti įrengtos per arti viena kitos.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)