Veterinarijos klinika pataria, ką daryti, jei šuo neturi apetito
Sužadėtuvių žiedai iš balto aukso: pasirinkimas ir priežiūra

Lietuvos miškų medienos kokybė

Lietuvos miskaiLietuvoje privatūs miškai yra laisvai perkami ir perduodami, dėl ko sukelia nemažą visuomenės susirūpinimą. Tačiau dėl, to nereikėtų nerimauti, nes miškus perkančios įmonės dažnai dirba pagal atitinkamus standartus. Taip pat neturėtume teisti privačių miškų savininkų, nes jie rūpinsi ir atkuria mišką. Aišku pasitaiko tokių atvejų, kad privatūs miško savininkai neprižiūri savo miško. Valstybiniai miškai dažnai tvarkomi kur kas geriau.

Toliau trumpai pakalbėsime apie medienos kokybę ir rinkos kainas. Juk miško kaina yra labai svarbu tiek tiems, kurie perka mišką, tiek tiems, kurie parduoda savo mišką.  Reikia pastebėti, kad tinkamiausia pardavimui yra nenukirsto miško mediena. Tuomet atliekami kirtimai. Ilgą laiką augęs miškas turėtų būti nukirstas, kad būtų galima sudaryti palankias sąlygas naujiems ir didelio našumo medelynams sukurti.

Apie miško kainas daugiau informacijos galite rasti čia: http://miskodraugas.lt/misko-kaina/

Beržas taip pat kokybiška mediena

Lietuvoje beržas jau pradeda išsikovoti “teises” – daugelyje augaviečių įteisinamas tiksline medžių rūšimi. Tačiau platesnį beržynų auginimą stabdo prasta beržynų sortimentinė struktūra. Preliminariais vertinimais, tai lemia prasta stiebo forma (stiebo kreivumas ir šakotumas), tariamojo branduolio išplitimas, medieną pūdančių grybų ir vabzdžių – kenkėjų pažeidimai, kitaip sakant, prasta medienos kokybė ir kiti veiksniai.

Beržynų medienos kokybę, čia galvoje turima ne tik fizines  medienos savybes, jos raštą, spalvą, šakotumą, iš esmės lemia keletas veiksnių, kuriuos netrukus aptarsime.

Biologinius, genetinius – ai beržo rūšis, populiaciniai bei šeimų ypatumai. Preliminarūs tyrimai rodo, kad genetiniai skirtumai pagal medienos kokybę tarp šeimų yra esminiai ir genetinės variacijos koeficientas visuose bandomuose želdiniuose siekia 4,6, o paskirose populiacijose – iki12,7 proc. (visa tai kalbama apie medienos selekcinio pagerinimo galimybę)

Ekologinius – augavietės sąlygos grybinių ligų ir vabzdžių pakenkimai. Viena iš pagrindinių beržo medienos ydų, mažinančių jos tinkamumą faneros gamybai, yra tariamas branduolys.

Pavyzdžiui, didžiausias tariamas branduolys būdingas beržynams, augantiems dirvožemiuose, kurių paviršiuje nuolat laikosi stovintis vanduo. Čia tariamas branduolys užima iki 44-45 % stiebo skersmens. Didėjant beržų amžiui, tariamo branduolio išplitimas didėja.

Pagrindine tariamo branduolio formavimosi  priežastimi laikomi įvairūs medienos pažeidimai, ypač neužaugusios sausos arba nugenėtos  šakos, taip pat šakų, kartais ir lajų pažeidimai. Manoma, kad beržo tariamo branduolio formavimosi pradžioje branduolinėje medienoje jokių grybų nėra.

 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)