Vyriški kombinezonai internetu: kaip išsirinkti?
Automobilių nuoma jūsų patogumui

Geodezinių matavimų procesas

geodeziniai matavimaiPagrindinis geodezinių matavimų tikslas yra nustatyti tikslią konkretaus žemės ploto teritoriją ir apskaičiuoti naudmenis. Geodeziniai matavimai atliekami specialistų remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų 543 nutarimu. Iškilus poreikiui profesionalo reikėtų ieškoti internete. Tuo pačiu ir bent trumpai susipažinti su atliekamu procesu, kad būtų galima paprasčiau suvokti, koks tiksliai tai procesas ir kam jis yra reikalingas

Prieš pradedant vykdyti matavimus aplinkui esančių teritorijų savininkai yra informuojami apie greitu metu vyksiančią paslaugą. Taip siekiama informuoti, kad galimai bus žengiama į jų teritoriją, tuo pačiu bent dalinai pamatuojamas ir jų žemės sklypas.

Geodeziniai matavimai įprastai susideda iš trijų procesų, kurie apima visą paslaugą:

  1. Matininkas apskaičiuoja žemės sklypo trajektoriją. Laiko tarpas per kurį bus procesas atliekamas skiriasi priklausomai nuo sudėtingumo. Matuojama nuo kelių dienų net iki kelių mėnesių. Skubantieji gali užsisakyti paslaugą, kuomet prioritetiškai darbas atliekamas kur kas greičiau nei įprastai.
  2. Nacionalinė žemės sklypo patikros komanda tvarko dokumentus ir apžvelgia teritoriją. Įprastai viskas trunka iki kelių savaičių. Jei procesas sėkmingas net ir greičiau.
  3. Galiausiai, registrų centre suvedami visi duomenys. Taigi, pasisamdžius paslaugą užsakovui netenka rūpintis niekuo, net ir popierių tvarkymu.

Geodeziniai matavimai nuo kadastrinių skiriasi tuo, jog pastarieji tiria nekilnojamąjį turtą. Geodeziniai apsiriboja tik žemės sklypų. Esant poreikiui pasisamdžius komandą galima gauti tiek vieno proceso, tiek kito duomenis, rezultatus.

Geodezinių matavimų paslauga apima:

  • Žemėtvarkos rengimų projektus.
  • Tiria, kuomet reikia žemės sklypą padalyti ar perdalyti.
  • Rengia kaimo plėtros projektus.
  • Rengiant topografinius planus.
  • Tiriamas žemės gruntas.

Procesas atliekamas naudojant specialią techniką, kuri padeda pasiekti greitų ir efektyvių rezultatų. Užsakovas neturi rūpintis, viskas nuo pradžios iki galo atliekama profesionalu. Matyti, jog paslauga reikalauja gana daug laiko, tad kuo greičiau užsisakysite, tuo skubiau rezultatus gauti pavyks. Visada galima išbandyti skubios paslaugos galimybę, tačiau tai kainuoja papildomai. Pridėtinis mokestis skiriasi priklausomai nuo įmonės, kurios paslaugomis naudojatės.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)