Kaip pasirinkti greitojo kredito kompaniją?
Vyriški kombinezonai internetu: kaip išsirinkti?

Advokatai Vilniuje ir jų darbo aspektai

Advokatai VilniujeJeigu gyvenate Vilniuje ar vystote čia savo verslą, tai, iškilus teisinėms problemoms, advokato greičiausiai šiame mieste ir ieškosite. Advokatai Vilniuje įsikūrę daug kur, tad advokato paslaugų pasirinkimas čia didžiulis. Tačiau kiekvienas klienas renkasi pagal savo nuomonę ir galimybes.

Advokatas – tai profesionalus teisininkas, išlaikęs advokatūros egzaminus ir užsiimantis advokato praktine veikla. Šią veiklą reguliuoja advokatūros įstatymas, pati advokatūra ir advokatų etikos kodekso normos. Nusprendę kreiptis dėl advokato paslaugų, pirmiausia įsitikinkite ar asmuo, į kurį kreipiatės, yra advokatas. Tai galima nesunkiai patikrinti advokatūros svetainėje: www.advoco.lt/advokatai. Atitinkamame langelyje suvedę vardą ir pavardę bei pasirinkę, pavyzdžiui, Vilniaus miestą, išsiaiškinsite jus dominančią informaciją.

Advokatus galima skirstyti pagal jų veiklos sritis, pagal jų patirtį ir laimėtų bylų skaičių. Šis kriterijus ypač svarbus, nes kuo daugiau pergalių advokato pusėje, tuo jo vardas visuomenėje bus stipresnis. Klientų turimos rekomendacijos ir informacija apie panašių bylų laimėjimus padeda įsitikinti advokato kompetencija ir patirtimi, sprendžiant reikiamo pobūdžio bylas.

Advokato darbas labai atsakingas ir įpareigojantis. Tačiau labai svarbios ir asmeninės šios profesijos atstovo savybės, advokatas turi būti optimistas, entuziastingas, dirbti negailėdamas jėgų ir pastangų, labai svarbu būti komunikabiliu, mokėti išklausyti ir suprasti žmones, juk advokato veikla neatsiejama nuo nuolatinio bendravimo su žmonėmis. Dažnai būna tokių atveju, kai atėjęs klientas pasakoja visas savo bėdas iš eilės, o kartais net ir visą savo gyvenimą. O štai advokatas turi pats susivokti ir susiorientuoti, kokia tikroji teisinė kliento problema, ir atitinkamai pritaikyti tinkamą teisės normą. Taigi, advokatui praverčia ir psichologiniai sugebėjimai.

Apskritai psichologiniai fatoriai nemažai lemia advokato darbe. Pavyzdžiui, toks psichologinis dalykas, kaip pasitikėjimas – labai svarbu, kad kliento ir advokato bendradarbiavimas būtų grįstas jų tarpusavio pasitikėjimu, nes priešingu atveju tinkamas atstovavimas neįmanomas.

Tad būtina pasirinkti tokį advokatą, kuris praktikuoja būtent jums reikiamoje teisės srityje, yra patyręs ir su kuriuo jūs lengvai rasite bendrą kalbą. Galbūt, viską gerai išsiaiškinę, savo teisinį ginčą galėsite išspręsti taikiu būdu ir nesikreipdami į teismą. Atminkite, kad atsakingas advokatas stengiasi, jeigu galima, išvengti kraštutinių priemonių ir viską išspręsti ikiteisminiu būdu. O nereti ir tokie atvejai, kai bylos baigtis priklauso būtent nuo advokato kompetencijos.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)