Anglų kalbos pamokos – progresas be streso
Padangos: ar visada pigi kaina – geriau?

Įmonių steigimas: tapk individualios įmonės savininku!

įmoniu-steigimas-300x231Esate nepatenkintas savo užimamomis pareigomis darbe. Karjeros „laiptų“ nematote net tolimame horizonte. Piniginėje švilpauja vėjai ir darosi nejauku, kai banko darbuotoja pamato apgailėtinus skaičius jūsų sąskaitoje.  Vos tik pakilę nuo stalo imate mąstyti apie artėjančią naują, kančių kupiną darbo dieną. Diagnozė aiški: šie ir panašūs simptomai byloja, jog jums būtinos kardinalios permainos profesinėje srityje. Kaip jums skamba įmonių steigimas bei galimybė tapti individualios įmonės savininku?

Kalbant rimtai, tokio svarbaus sprendimo negalima priimti per vieną naktį: privalote išanalizuoti savo asmeninį tinkamumą verslo pasauliui (jei neketinate būti tik fiktyvus direktorius), turimos idėjos perspektyvumą ir konkurencingumą bei finansines galimybes. Jei šioje vietoje drąsiai dedate pliusą, metas prieiti prie steigimo formalumų. Nebijokite „paskęsti“ teisinių formalumų peripetijose bei užsiversti krūva popierių: šiandien įmonių steigimas įmanomas naudojantis internetu arba kreipiantis į šia paslauga užsiimančius specialistus. Pasirinkus antrąjį variantą, nespėsite net mirktelėti ir tapsite individualios įmonės direktoriumi! Visgi jei nusprendėte įmonės steigimo formalumus atlikti savarankiškai (elektroniniu būdu ar senamadiškai, vaikštant po atsakingas instancijas), jums pravartu pasidomėti  individualios veiklos ypatumais bei steigimo niuansais.

Individuali įmonė, lyginant su kitais įmonių tipais, patraukli tuo, jog išsiskiria paprastesne steigimo procedūra, nereikalaujama turėti nustyto dydžio minimalaus įstatinio kapitalo, yra sąlyginai mažesnė verslo rizika. Visgi, pastaroji gerokai išauga, sužinojus, jog individualus savininko turtas tampa įmonės nuosavybe: kyla pavojus, jog, nesėkmės atveju, verslininkas rizikuoja ir asmeniniu turtu.

Kalbant apie individualios įmonės steigimą, reikėtų atkreipti dėmesį į kelis aspektus.

Įmonės pavadinimas

Pagrindiniai reikalavimai: autentiškumas (negali dubliuotis su kitos įmonės pavadinimu) bei žodžių „individuali įmonė“ arba santrumpos „IĮ“ panaudojimas. Leidžiantis į marketingines subtilybes, pastarasis turėtų atspindi veiklos esmę, būti išskirtinis ir lengvai įsimenamas. Išsirinktas pavadinimas, sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą, užregistruojamas Juridinių asmenų registre.

Įmonės nuostatai

Tai – įmonės steigimo dokumentas, įsigaliojantis nuo tos dienos, kai įmonė užregistruojama Juridinių asmenų registre.

Įmonės buveinė

Tai – vieta, kurioje įregistruojama įmonė bei kurioje turėtų būti vykdoma pastarosios veikla. Jei patalpos yra įmonės steigėjo nuosavybė, būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kai patalpų savininkas yra kitas asmuo, reikalingas jo sutikimas dėl patalpų naudojimo. Sutikimas reikalingas ir tuo atveju, kai patalpos yra bendra savininko ir jo sutuoktinio nuosavybė. Šiandien nereta situacija, kai patalpos yra įkeistos (tai yra pasiimta banko paskola). Tokiu atveju yra reikalingas kreditoriaus sutikimas dėl patalpų naudojimo individualio veiklos vykdymui.

Individualios įmonės steigėjas ir vadovas

Indiviualios įmonės steigėjas (savininkas) gali kartu būti ir vadovas arba į šias pareigas įdarbinamas kitas asmuo.

Kai įmonės veikla yra oficialiai įregistruojama, būtina įsigyti įmonės antspaudą, atsidaryti banko sąskaitą, atlikti registraciją Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, įregistruoti įmonę kaip PVM mokėtoją. Išgąsdino būtinų procedūrų gausa? Kaip minėjome, visada galite kreipti į specialistus, kuriems įmonių steigimas – lengvas „kąsnelis“.

 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)