Nešiojami kompiuteriai: Socialinių tinklų įtaka vartotojui
Įmonių steigimas: tapk individualios įmonės savininku!

Anglų kalbos pamokos – progresas be streso

Kolibrio_metodas_bigthumb(2)
Norint išmokti anglų kalbos reikia imtis veiksmų. Labai dažnai žmonės turi tikslų, tačiau jie taip ir lieka nejudinami. Kalbų mokymasis ne išimtis. Vis dėlto neveltui sakoma, kad gera pradžia prilygsta pusei darbo. Anglų kalbos pamokos pagal www.kolibriometodas.lt metodiką, gali tapti net ir labai įdomiu procesu. Anglų kalbos pamokų sąvoka reikalauja aptarimo, o tai jau galėtų būti tam tikras startas. 

Kadaise filosofai kalbėjo, o dabartiniai psichologai patvirtintų, kad žinojimas ramina. Kai aišku, kaip anglų kalbos pamokos vyksta, bet koks stresas tarsi savaime dingsta. Kad nereikėtų nervintis galvojant, kas bus dėstoma, ką reikės daryti, ar nepasirodysiu prastai, vertėtų sudėlioti mintis. O tai padaryti nesunku.

Anglų kalbos pamokos susideda iš kelių dalių. Tai skaitymas, klausymas, gramatika bei kalbėjimas. Suprantama, kiekvieni kursai skirtingi, todėl ir pats procesas negali būti vienodas. Visgi tai į naudą patiems besimokantiesiems. Jiems atsiranda galimybė surasti labiausiai lūkesčius atitinkančias pamokas. Apie mokymo turinį sužinoti nesunku – juk gyvename tokiame pasaulyje, kur informacija sklinda milžinišku greičiu. Komentarai, atsiliepimai apie įvairius dalykus taip pat greitai pasiekia adresatus. Ir teigiama, ir neigiama nuomonė išlaisvinama į beribį žiniatinklį, kur norintieji išmokti sužino bent šiokią tokią informaciją. Ir jei kuri nors pamokos dalis atrodo neverta dėmesio, labai tikėtinas tokios nuomonės pareiškimas internete.

Kaip jau minėta, anglų kalbos pamokos apima keletą dalių. Skaitant, žinoma, atrandama naujų žodžių, kurie ilgainiui gerai įsimena ir prireikus gali būti vartojami kalbant ar rašant. Įgūdžius lavinti padeda ir vadinamosios teksto suvokimo užduotys. Laikui bėgant pastebimas progresas, anglų kalba tampa artimesnė.

Į anglų kalbos pamokų sudėtį taip pat gali įeiti ir klausymas. Mokyklose ar universitetuose besimokantieji paprastai klauso kažkokių dialogų ir turi atsakyti į klausimus, pažymėti vieną kitą varnelę ar pan. Tiesa, tokie būdai labiau parodo, kokie mokinio įgūdžiai. Na, o visi turbūt vieningai sutiktų, kad siekiant gerai suprasti, kas angliškai šnekama, itin padeda filmų žiūrėjimas.

Gramatika. Vien šis žodis gali kelti baimę ir atbaidyti nuo anglų k. pamokų. Vis dėlto niekas, kaip ir šio straipsnio skaitytojai, negimė mokėdamas. O ir apskritai niekas neliepia galvon sutalpinti gausybės taisyklių. Pirmiausia, viskas vyksta palaipsniui. Antra, norint išmokti įvairios taisyklės labai greitai perprantamos. Trečia, jos įtvirtinamos atliekant užduotis. Nepamaišo ir sveika konkurencija, kuri yra geras stimulas judėti į priekį.

Pats kalbėjimas irgi nėra baisus. Juk nereikalaujama ekspromtu išrėžti dešimties minučių kalbų. Na, o apskritai nereikia gėdytis pašnėkti, kadangi suklysti gali kiekvienas. Juk tikrai geriau kažką pasakyti, nei apskritai tylėti. Tokiu atveju nebūtų verta net mokytis.

Svarbu geras nusiteikimas ir anglų kalbos pamokos taps laukiamu dalyku, kur galima parodyti savo sugebėjimus bei stebėti progresą. Pati anglų kalba vartojimo apimtimis skatina imtis priemonių, padėsiančių laisvai susikalbėti. Tad dabar, sudėliojus mintis ir stovint prie starto linijos, būtų kvaila pasitraukti. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)