Elektros generatoriai – moderniosios eros pradžia
Perkraustymo paslaugos: ko reikalauti iš kraustytojų?

Odontologijos klinika – pragaras ar skaistykla?

Sveiki-dantys
Odontologas – mūsų didžiausias draugas. Moksliškai įrodyta, kad vienu iš nepakeliamiausių skausmų yra laikomas dantų skausmas. Ypač su juo sunkiai sekasi kovoti vyrams, todėl gydytojas, sugebantis pašalinti šio skausmo priežastis turėtų būti nešiojamas ant rankų. Odontologijos klinika tada tampa lyg ir savotiška oaze, kur šis dantų skausmas praeina. Kai kam jis praeina vien tik iš baimės. Gaila, kad tik labai trumpam – kol smegenyse vis dar ūžia grąžto garsai...

Žmonės skirstomi į tris grupes pagal tai, kaip suvokia odontologų ir odontologijos klinikų reikšmę mūsų visuomenei:

  1. Rojus ir angelas. Taip, yra labai mažai žmonių, kurie odontologijos kliniką laiko rojumi, o odontologą – angelu, kuris savo stebuklingu prisilietimu sėja grožį ir palaimą.
  2. Skaistykla. Didžioji dalis žmonių mano, kad dantų gydytojas yra tam, kad perauklėtų. Ilgus metus nesirūpinę savo dantimis, jie turi pereiti šiek tiek kančių ir atgailos, kad suvoktų, jog dar ne viskas prarasta ir dantis galima išgelbėti. Aišku, antrojo šansu vargu, ar sulauks...
  3. Pragaras ir velnias. Yra žmonių grupė, kuri nuoširdžiai nekenčia odontologų, o odontologijos klinika jiems asocijuojasi su siaubo filmuose matyta įstaiga, kurioje visi tik ir suinteresuoti išrauti visus dantis kuo skausmingesniu būdu ir dar pasišaipyti iš „bėdos“ ištikto žmogaus.

Rojus – retenybė, nors yra tekę girdėti, kad odontologo kėdėje kažkas net nusnūsti sugeba... Kas tada belieka? Skaistykla ar pragaras?

Leiskite pasidalinti sava patirtimi. Daugelį metų nesirūpinau savo dantimis tinkamai. Kai skausmas tapo nepakeliamas, teko eiti pas odontologą. Rezultatas – beveik visi taisyti dantys, 6 ištraukti (įskaitant ir 4 protinius), sutvarkyti bent 8 kanalai. Aišku, išleisti ir keli tūkstančiai litų. Kiek dantų pastos galėčiau nusipirkti! Užtektų visam gyvenimui, o taip pat ir mano vaikams… Visa tai nutiko dėl to, kad numodavau į dantų plovimąsi ir vis sau kartodavau, kad odontologas yra velnias, o odontologijos klinika – siaubingas pragaras.

Dabar rūpinuosi savo dantimis ir baikščiai žiūriu į savo jaunų tėvų bedantes burnas. Genai atsiliepia dantims, neabejotinai, bet aš praėjau skaistyklą ir taip lengvai nepasiduosiu.

Geriau jau odontologijos klinika būna rojumi. Rūpinkitės savo dantimis ir burnos higiena!

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)