Kai reikia kokybiško tinkamos talpos rezervuaro
Elektros energijos kaina – mūsų pačių pasirinkimas

Kompostas ir kompostavimas: viskas, ką turite žinoti

KompostasKompostas išvertus iš lotynų kalbos reiškia sukrauti, sumaišyti. Tai tokio tipo tiek procesas, tiek objektas kuriame vystosi įvairiausi mikroorganizmai, kurie vėliau žemę paverčia kur kas mineralingesne ir naudingesne. Apie kompostą žino beveik visi gyvenantys užmiesčiuose, kaimuose ir miesteliuose, kadangi siekiant išauginti gerą produkciją – kompostas yra tiesiog būtinas.

Šio tipo natūrai trąša yra puikus pasirinkimas siekiantiems pamaitinti medžius, daržoves ar vaisius, kuriems vitaminų niekada nebus per daug. Kompostas auga ir tobulėja su kiekviena nauja organizmo dalimi: augalais, mikroorganizmai ir panašiai, tad galima sakyti, jog kompostas yra perpūvęs mėšlas. Skirtumas tas, kad vykstant procesams visos medžiagos tampa kur kas naudingesnės ir juo patręšus augalus pastebimas ryškus augimo procesas. Turbūt nebūtų per drąsu sakyti, kad kompostas yra pati efektyviausia natūrali trąša. Ji ypač vertinama dabar, kuomet daugelis žmonių siekia natūralumo ir perka daržoves tik iš ekologiškų turgelių.

Kiekvienas siekiantis savo namuose turėti kompostą, tai gali padaryti gana paprastai. Pateikiame sudėtines dalis, kurių tinkamas panaudojimas padės namuose susikurti natūralią trąšą.

  • Dirva. Tai bene pati svarbiausia komposto sudėtinė dalis, kurioje vyksta visi procesai: absorbuojamos lakiosios medžiagos, gaminami fermentai, skaidomos medžiagos. Svarbiausia, kad jums nereikia įdėti jokių papildomų pastangų į šį procesą – viskas natūralu ir vyksta savaime tik įdėjus į kompostą papildomų medžiagų.
  • Sliekai. Rekomenduojama komposte apgyvendinti šiuos šliužus, kadangi jie atlieka labai svarbų skaidymo procesą. Tiesa, egzistuoja ir tokios komposto rūšys, kuriose patys svarbiausi ir yra minėtieji organizmai. Toks kompostas yra vadinamas humusu ir Lietuvoje tampa vis populiaresnis.
  • Papildomos medžiagos. Jos gaunamos iš augalų, kurios jūs išmetate. Nebijokite, neteks papildomai pirkti jokių produktų. Paprasčiausiai virtuvėje rekomenduotina laikyti atskirą kibirėlį į kurį bus metami nebereikalingi maisto produktai. Žinoma, ne viskas tinka, tačiau daržovių ir vaisių lupenos – maistas kompostui.

Natūrali trąša padės užtikrinti, kad užsiauginsite ir vėliau valgysite natūralius produktus, kurie jums padės įsisavinti visas reikalingas medžiagas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)