Kompostas ir kompostavimas: viskas, ką turite žinoti
Vilniuje parduodami butai miestiečių sieloms

Elektros energijos kaina – mūsų pačių pasirinkimas

ElektrumŠiandien visi Lietuvos gyventojai turi teisę rinktis, ar elektros energijos tiekimas jiems turėtų būti vykdomas įmonės LESTO, ar nepriklausomų tiekėjų. Tačiau jau dabar pastebima, kad gyventojai nėra linkę rinktis nepriklausomų tiekėjų. Smulkiuoju elektros energijos vartotoju šiandien laikomas asmuo, įmonė ar įstaiga, kuri naudoja įrenginius, mažesnius negu 30 kW galios. Šie asmenys nepriklausomų el. energijos tiekėjų neapgulė prašymais ir sutartimis.

Nors sutartis ir pasirašoma su smulkiaisiais tiekėjais, elektros energiją į vartotojų namus įpareigota perduoti įmonė LESTO. Šios bendrovės pateiktais duomenimis, smulkiųjų vartotojų, kurie pasirinko nepriklausomų tiekėjų paslaugas ir sudarė su jais sutartis dėl elektros energijos tiekimo, skaičius padidėjo vos apie 15 procentų.

Nepriklausomas elektros energijos tiekimas vis labiau domina ir įmones, tačiau besidominčiųjų skaičius didėja šiek tiek lėčiau, nei tikėjosi nepriklausomi tiekėjai. Portalo 15min.lt duomenimis, iki pernai metų sausio mėnesio energijos tiekimo sutartis su nepriklausomais tiekėjais pasirašę buvo šiek tiek daugiau nei 5200 juridinį statusą turinčių asmenų.

LESTO atstovai suskubo apskaičiuoti, kad 2012 metais 71 proc. privačių tiekėjų tiekiamos energijos iškeliavo būtent juridiniams asmenims. Jiems buvo suteikta 5,06 TWH el. energijos.

Kuriasi vis daugiau įmonių, siūlančių elektros energijos tiekimo paslaugas

Kintant įstatymams ir direktyvoms, šalyje elektros energetikos sektorius po truputį juda modernizavimo linkme. Tad nebe paslaptis, jog energijos tiekimas ir tiekėjo pasirinkimas – kiekvieno fizinio ir juridinio asmens asmeninis reikalas. Veiklą šiandien sėkmingai plėtoja ir įmonės, šiame versle esančios jau net kelis dešimtmečius ar ilgiau, įmonės, kurios iš vienos veiklos sferos nežymiai persiorientavo į kitą veiklą. Jos kelia sau tikslus tapti paslaugų teikėjais, kurie geba tinkamiausiai derinti el. energijos vartojančiųjų poreikius ir optimalius energetikos sprendimus. Kokių dar privalumų turi šios įmonės? Nemaža dalis jų savo veiklą plėtoja iš ES lėšų, o elektros energija gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, kuriant hidroelektrines, optimaliai panaudojant medienos kurą, vėjo energiją ir katilines. Taip pat tokios įmonės naudoja aplinką labai tausojančias technologijas, iki minimumo sumažinančias išskiriamo CO2 ir kitų teršalų kiekį. Vienas iš pažangiausių tiekėjų ir konkurencinga elektros energijos kaina Elektrum Lietuva.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)