Geriausios lauko durys ir jų pasirinkimas
Greitųjų kreditų palyginimas

Kreditų rinkos apžvalga

KreditaiKreditų rinka šiuo metu nemažai daliai žmonių asocijuojasi su nemokių asmenų imamomis paskolomis, tačiau iš prieinamos viešos Lietuvos Banko pateikiamos statistikos galime matyti, jog „blogų“ paskolų skaičius yra kur mažesnis. Kalbant apie visą laikotarpį ir visas suteiktas paskolas, yra matomas aiškus vartojimo kredito poreikis Lietuvoje. Tai nereiškia, jog kiekvienas besiskolinantis žmogus yra nemokus – šiomis paslaugomis naudojasi daug kas ir didžioji kreditų dalis yra gražinama be jokio vargo, kas leidžia manyti, jog skolinimasis dažniausiai yra itin atsakingas procesas, kurio įsipareigojimų vykdymas dažniausiai būna sklandus.

Kalbant apie greitųjų vartojimo kreditų populiarumą, yra aiškiai matoma, jog šia paslauga yra naudojamasi itin dažnai, nes pavyzdžiui, iki 2014 metų pirmojo ketvirčio pabaigos išmokėtų vartojimo kreditų skaičius siekė 274 893, kas leidžia suprasti, jog šių paslaugų paklausa yra labai didelė. Žinoma, skolinamasi yra įvairiausiems tikslams, todėl ir bendras skaičius yra gana nemenkas. Kas liečia bendrą sumą, tai visos šios paskolos bendrai sudarė išmokėtus 274 828 969 litus, o tai tikrai yra nemenka suma paskolų rinkoje. Verta pabrėžti, jog vedant vidurkį, vidutinė grąžinamos paskolos suma sudarė apie tūkstantį litų.

Žinoma, šioje srityje taip pat nebuvo apsieita be nesklandumų – pasitaikė ne vienas atvejis, jog kredito sutartis buvo nutraukta dėl to, jog skolininkas nevykdė savo įsipareigojimų. Būtina pastebėti, jog nuomonė, kad vartojimo kreditus ima tik nemokūs asmenys yra klaidinga, nes toje pačioje statistikoje galime matyti visai kitokią ir svarbiausią – realią situaciją. Būtent iki minėto laikotarpio, kredito sutarčių buvo nutraukta 12 344 kas yra itin mažai lyginant su sklandžiai gražintomis paskolomis. Žinoma, šis skaičius nėra galutinis, todėl jo paklaida yra akivaizdi, nes čia minimas tik paskolų gavėjų įsipareigojimų nevykdymas, o kredito sutartys galėjo būti nutraukiamos ir dėl kitų priežasčių. Verta pastebėti tai, jog nutrauktos sutartys dar nereiškia, jog visais atvejais įsipareigojimai nebuvo iki galo įvykdyti. Tai reiškia, jog sutarties nutraukimas gali būti vykdomas tiesiog išieškant skolą iš asmens turto arba pasitelkiant kitas priemones, kurių dėka yra susigrąžinami pinigai. Trumpai tariant – nutrauktos sutartys nereiškia, jog kreditai buvo negražinti,  nes paprasčiausiai, neretais atvejais, kredito gavėjai yra įpareigoti padengti visą paskolos sumą jeigu jie pradelsia mokėjimą, todėl tai suprantama, jog kredito teikėjai galbūt ne visada patiria kažkokius nuostolius.

Kas liečia „blogąsias“ paskolas, tai šis skaičius turėtų būti pateikiamas su platesne informacija, nes būtina pabrėžti – kai kurios iš jų buvo išieškomos teisminiu arba ikiteisminiu būdu, todėl čia reikalinga jau kita statistika. Kalbant apskritai, matome, jog greitųjų kreditų bendrovių veikla tikrai nėra nuostolinga, o pateikiama Lietuvos banko statistika leidžia geriau apžvelgti visą realią situaciją ir suprasti, jog tik atsakingo skolinimosi dėka yra pasiekiami teigiami rezultatai tiek kreditorių, tiek ir kredito gavėjų atžvilgiu.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)