Kreditų rinkos apžvalga
Elektros generatoriai – moderniosios eros pradžia

Greitųjų kreditų palyginimas

Kreditai1Nusprendėte paimti kreditą keliems šimtams litų ir jį grąžinti per keletą mėnesių? Puiku! Tai jūsų laisvė ir pasirinkimas, tačiau norėtume priminti ir apie kitas , susijusias, laisves, kuriomis naudojamės demokratinėje ir technologiškai pažangioje visuomenėje. Tai laisvė laisvai gauti informaciją ir ją palyginti. Greitųjų kreditų sričiai tai tikrai galioja...

Greitųjų kreditų palyginimas turėtų būti pirmasis žingsnis prieš imant greitąją paskolą. Kiti tai vadina rinkos tyrimu, nuolaidų medžiokle, tačiau jums BŪTINA palyginti visų Lietuvoje veikiančių bendrovių sąlygas, kad galėtumėte nuspręsti, kur jums bus geriausia.

Paskolų internetu palyginimas yra gana paprastas. Naudojatės Google ir pieštuku arba Exceliu. Jums reikia susirašyti keletą kriterijų, pagal kuriuos lyginsite.

Sakykime, jums reikalinga 1000 litų suma, kurią ketinate grąžinti per 6 mėnesius. Jūs paskolą imate pirmąjį kartą. Kaip išsirinkti geriausią paslaugos tiekėją?

Į paiešką vedate „greitieji kreditai“ arba „greitosios paskolos“ ir atsidarote pirmuosius 30 puslapių. Juos peržiūrite ir paliekate tik kreditų teikėjus, o ne informacinius resursus. Realiai jums turėtų likti 5-15 puslapių. Visuose juose rasite interaktyvias skaičiuokles, kur galite įvesti norimą sumą ir grąžinimo laikotarpį. Skaičiuoklė automatiškai pateikia mėnesinę įmoką jau su paskolos administravimo mokesčiais ir palūkanomis. Stebėkite atidžiai. Kai kur paskolos administravimo mokestis yra atskirai, tad turite aiškiai pasižymėti, kur jūsų laukia kiek didesnė pirmoji įmoka.

Atkreipkite dėmesį į šiuos momentus:

  1. Palyginkite mėnesinės įmokos sumą. Sumos skiriasi gana nedaug, tad įsiskaitykite į kitas sąlygas, kurios vėliau gali būti labai svarbios.
  2. Atkreipkite dėmesį, ar jau įskaičiuotas administravimo mokestis? Jis gana nedidelis, tačiau gali tapti nemalonia staigmena.
  3. Labai gerai įsiskaitykite akcijų taisykles, ypač tas ,kuriose skelbiama, kad pirmoji įmoka nemokama, arba grąžinti reiks mažiau nei paėmėte. Greitųjų kreditų bendrovės, kaip ir bankai tikrai savęs nenusiskriaus, tad ši nuolaida taikoma su tam tikromis sąlygomis.
  4. Pasidomėkite galimybėmis pratęsti mokėjimą arba jį atidėti – kiek tai kainuos. Visada turėkite atsarginį variantą, ką darysite, jei nesugebėsite kažkurį mėnesį sumokėti laiku.
  5. Pasitikrinkite, kokie yra reikalavimai gauti paskolas. Gal reikės papildomų dokumentų? Gal galite užstatyti automobilį, ar nekilnojamąjį turtą?
  6. Pasidomėkite, kokiomis sąlygomis galite grąžinti kreditą anksčiau laiko, pavyzdžiui ne per minėtus 6 mėnesius, o jau po 2 mėnesių? Ar reikės mokėti palūkanas? Ar gresia kokios nors sankcijos?

Greitųjų kreditų palyginimas reikalauja dar vieno dalyko – blaiviai mąstančios galvos. Nepriimkite skolinimosi sprendimo susijaudinę, užklupti depresyvios nuotaikos, apsvaigę nuo alkoholio. Tai prie gero nepriveda bet kurioje srityje darant bet kuriuos sprendimus. Paskolų internetu palyginimas geriausiai galėtų vykti kartu su kolega ar artimu šeimos nariu, kuris atkreiptų dėmesį į tam tikrus niuansus.

 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)