Greitųjų kreditų palyginimas
Odontologijos klinika – pragaras ar skaistykla?

Elektros generatoriai – moderniosios eros pradžia

Generatoriai
Šiais laikais tikriausiai būtų sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be kompiuterių, telefonų, mašinų ir kitų elektroninių prietaisų, kurie mūsų gyvenimą kiekvieną dieną daro patogesnį. Tačiau palyginus dar visai neseniai jų nebuvo, pavyzdžiui, pirmosios mašinos atsirado tik devynioliktojo amžiaus pabaigoje, telefonai taip pat panašiu metu, kai išradus garo turbiną pasaulyje prasidėjo pramonės perversmas. Mobilieji telefonai ir kompiuteriai rinkoje atsirado dar vėliau, beveik po šimto metų ir pirmieji šie prietaisai gerokai skyrėsi nuo tų, kuriuos naudojame šiandien, pavyzdžiui, pirmasis kompiuteris, kuris atliko paprasto skaičiuotuvo funkciją, užėmė didžiausią kambarį. Kadangi šiuos daiktus naudojame kasdieną, nesunku įsivaizduoti, kokie didžiuliai atradimai tai buvo, tačiau tikriausiai gerokai sunkiau bus įsivaizduoti, kokią didžiulę sensaciją sukėlė išradimas prietaisų, kurių pagalba veikia jau minėtieji įrenginiai.

Pabandykite įsivaizduoti pasaulį be elektros – tikriausiai būtų be galo sunku, juk elektros sąskaitos ne tik kiekvieną mėnesį pasiekia mūsų pašto dėžutes, tačiau mus visą dieną nuolatos supa elektros prietaisai ir jei jie nustotų veikti, pasaulyje įsivyrautų chaosas. Pirmieji elektros generatoriai buvo sukurti šiek tiek mažiau, nei prieš du šimtus metų, o juos sukūrė ne kas kitas kaip Maiklas Faradėjus, kurį daugelis moksleivių ir fizikos studentų turėtų žinoti ir kaip Faradėjaus konstantos autorių. Elektros generatoriai yra įrenginiai, kurie mechaninę energiją paverčia elektros energija ir veikia elektromagnetinės indukcijos reiškinio dėka. Tokių generatorių energijos šaltiniai gali būti dyzeliniai ir vidaus degimo varikliai bei natūralūs energijos šaltiniai, tokie kaip bangų mūša ar vėjas. Taigi, akivaizdžiausias elektros generatorių pritaikymas yra vėjo jėgainės, kurių nemažai yra ir Lietuvoje. Elektros generatoriai yra skirstomi ir pagal tai, kokią elektros srovę jie tiekia: nuolatinę ar kintamą. Nuolatinė srovė yra ta, kurios stipris ir kryptis laikui bėgant nekinta, o kintama – kurios stiprį ir kryptį galima keisti. Dažniausiai elektros generatoriai turi abiejų tipų srovėms skirtus lizdus, žymimus AC ir DC raidėmis, kad vienu generatoriumi būtų galima aprūpinti skirtingus prietaisus. Tokius generatorius daugelis naudoja ir buityje arba juos tikrai galima išvysti mokyklos ar universiteto fizikos laboratorijoje.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)