Easyshine.eu – ekologiškas automobilio plovimas be vandens
Akumuliatorinis suktuvas - nepamainomas įrankis

Nuo ko priklauso verčiamų tekstų kaina

Vertimu-biuras-vilniuje
Vertimo paslaugos
– tai paslaugos kuomet tekstas, dokumentas, instrukcija, vaizdo ar garso medžiaga verčiama iš užsienio kalbos. Sunku išskirt, kurios iš šių paslaugų teikiamos dažniausiai, nes vertėjų paslaugomis kasdieną naudojasi šimtai juridinių ir fizinių asmenų, tad tikslius vertimo mąsto dydžius paskaičiuoti itin sunku. Savaime supranta tai brangus verslas, nes sunku rasti tikrų savo srities specialistų, todėl ir vertimo paslaugos turi atitinkamą kainą. Kad išlaikyti gerą specialistą, jam reikia mokėti didesnį atlyginimą nei moka konkurentai, reikia pasiūlyti geresnes socialines garantijas, geresnę darbo vietą ir t.t. Visgi, verčiamų tekstų kaina priklauso netik nuo specialistų profesionalumo, tačiau ir nuo kitų faktorių, kurių kelis pabandysime išvardinti ir apibūdinti šiame straipsnyje.

Visų svarbiausias faktorius lemiantis vertimo paslaugų kaina – užsienio kalba iš kurios verčiama. Vertimai iš užsienio kalbų yra sudėtingas, didelės atsakomybės reikalaujantis verslas, tačiau visa tai pasidaro dar sudėtingiau, kai verčiama ne iš anglų ar rusų, o iš kokios nors žymiai egzotiškesnės užsienio kalbos. Dažniausiai vertimo paslaugas teikiančios įmonės turi pasisamdžiusios tik kelis specialistus, kurie moka ir verčia iš populiariausių užsienio kalbų, tad kai tenka versti iš kitų egzotiškesnių kalbų, įmonė būna priversta vertėjų ieškoti užsienyje. Toks vertimas yra vadinamas dvigubu, nes iš pradžių, vertėjas iš užsienio, tekstą išverčia į anglų ar rusų kalbas, tuomet įmonės vertėjas tą tekstą verčia į lietuvių kalbą. Toks vertimas reikalauja dviejų specialistų darbo jėgos, todėl ir vertimo kaina būna mažiausiai du kartus didesnė.

Antras pagal svarbumą faktorius lementis vertimo paslaugų kainą – teksto ilgis arba sudėtingumas. Natūralu, kad kuo verčiamas tekstas ilgesnis, tuo daugiau darbo valandų ir kitų resursų bus sunaudota darbams atlikti, tad ir pati vertimo kaina bus didesnė. Visgi, tekstas nebūtai turi būti labai ilgas, jis taip pat gali būti itin sudėtingas. Tokiu atveju teksto su daug sudėtingų mokslinių terminų vertimas, gali būti netgi brangesnis už du kart ilgesnio, butine kalba parašyto teksto išvertimą.

Vertimo paslaugos teikiamos per numatytą laiko tarpą, tačiau klientui pareikalavus, įmonė gali atidėti kitus darbus ir iškart imtis Jūsų teksto vertimo. Savaime suprantama tokios išimtys kainuoja, tad jei itin skubate ir norite, jog tekstas būtų išverstas greičiau nei įprastai,  vertimo paslaugos bus brangesnės.

 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)