Butų pardavimas Vilniuje: kas svarbu vilniečiui?
Kad kreditai netaptų prakeiksmu

TOP 5 dažniausi darbo skelbimai

Cooltext1591228438Šiai dienai Lietuvos darbo rinka itin plati. Augančiai šalies ekonomikai, reikia vis daugiau darbo jėgos. Graibstomi ne tik įvairiausi specialistai, tačiau ir paprasti darbuotojai. Norėdami išsiaiškinti labiausiai trokštamų sričių darbuotojus, pabandykime apžvelgti kokie darbo skelbimai dažniausi.

Taigi šiuo metu Lietuvoje daugiausiai ieškoma įvairių prekybos sričių darbuotojų. Žinant prekybos centrų gausą, turbūt nenuostabu, jog dažniausiai reikalingi kasininkai. Po kasininkų labiausiai reikalingi pardavėjai – konsultantai. Tai gali būti automobilių dalių, zoologijos prekių, batų, drabužių ar bet kokių kitų parduotuvių pardavėjai. Taip pat šioje srityje žvalgomasi ganėtinai daug prekybos vadybininkų, kurie ieško klientų bene visiems įmanomiems verslams.

Antrojoje vietoje, labiausiai ieškomi informacinių technologijų specialistai, dažniausiai programuotojai. Be programuotojų, informacinių technologijų srityje graibstomi projektų plėtotojai. Šie žmonės turi išmanyti ne tik informacines technologijas, tačiau turėti ir stiprias vadybos bei internetinės rinkodaros žinias. Taip pat ieškoma informacinių technologijų konsultantų. Konsultantų pareigos apmokyti kitus įmonės darbuotojus, kaip naudotis informacinėmis technologijomis bei instrukcijų rašymas.

Trečiojoje vietoje, dažniausiai pastebimi darbo skelbimai, kuriuose ieškoma gamybos ir pramonės sričių darbuotojų. Tai cechų darbuotojai dirbantys prie staklių, vairuojantys krautuvus, surinkinėjantys įvairiausius prietaisus ir panašiai. Į gamybos sritį taip pat įeina inžinieriai specialistai. Inžinieriai dažniausiai konstruoja, prižiūri, taiso įvairiausius gamybai reikalingus prietaisus ir stakles. Be eilinių darbuotojų ir inžinierių, gamybos sričių verslams reikalingi gamybos vadovai. Gamybos vadovai turi išmanyti, kaip įmonėje vyksta gamybos procesai, turėti vadybos žinių.

Ketvirtojoje vietoje, pagal dažniausiai šiuo metu samdomus darbuotojus yra valdymo sričių atstovai. Tai įmonių padalinių vadovai, direktoriai, personalo vadovai, reklamos vadovai ir kiti panašūs specialistai, kurie turi gilias verslo vadybos žinias.

Na ir paskutinėje penktojoje vietoje, labiausiai ieškomi logistikos srities atstovai. Daugiausiai tolimųjų reisų vairuotojai ir transporto vadybininkai. Transporto vadybininkų pagrindinis darbas, ieškoti klientų tiek Lietuvoje tiek ir visame pasaulyje. Be vairuotojų ir vadybininkų, logistikos įmonėms reikalingi krovėjai ir transporto priemonių prižiūrėtojai. Krovėjai dažniausiai būna sandėlio darbuotojai, kurie pakrauna ir iškrauna vilkikus. Tuo tarpu transporto priemonių prižiūrėtojų darbas, prižiūrėti ir taisyti įmonės vilkikus.

Taigi šiuo metu Lietuvoje dažniausiai pasitaiko darbo skelbimai, kuriais ieškomi prekybos, informacinių technologijų, gamybos, valdymo bei logistikos sričių darbuotojai.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)