Įmonės ir jų efektyvi reklama
Tunikos: kaip išsirinkti ir su kuo derinti?

Apie autoservisų Vilniuje paslaugų įkainius ir teikiamas garantijas

Dream_Car_2

Kad ir kaip besistengtume, kad ir kokie geri mechanikai būtume patys, automobilį vis tiek anksčiau ar vėliau prireikia gabenti į autoservisą. Kartą per metus ar dvejus net ir naujausiems automobiliams prireikia nuvykti į servisą ir jame atlikti pagrindinius darbus, tokius kaip alyvos, filtrų žvakių keitimas ir pan. Naujausių automobilių techninėse charakteristikose nurodyta, kad tokių automobilių savininkai autoservisus gali lankyti praėjus dvejiems metams nuo paskutiniojo apsilankymo pas automechanikus arba kai automobiliu nuvažiuojama per 30 tūkst. kilometrų.

Aišku, geriau nuvykti anksčiau, negu atsiradus kažkokiam rimtesniam gedimui. O kokį autoservisą pasirinkti, kuris autoservisas Vilniuje yra pripažintas ir vertas dėmesio?

Žurnalas „AutoBild“, rašantis apie aktualias automobilių vairuotojams problemas, prieš kurį laiką palygino kelių Vilniuje veikiančių autoservisų darbų kainas ir naudojamas medžiagas, domėjosi, ir kokios garantijos, nuolaidos suteikiamos klientams. Neretai, imant konkretų automobilį, nurodoma, kokie darbai turi būti atliekami. Imant 2003 m. laidos automobilį „Toyota Avensis“, kurio rida – per 180 tūkst. kilometrų, viename žinomų autoservisų nurodyta, kad apsilankymas autoservise kainuos per 800 Lt. Paprašius nuolaidos, ji suteikiama, tačiau ne didesnė nei 50-100 litų. Automobiliui nuvažiavus 180 tūkst. km, reikia šių darbų: keisti alyvą bei alyvos filtrus, žvakes, papildyti stabdžių sistemą stabdžių skysčiu, pasirūpinti oro bei salono filtrais ir kt. Būtinas ir ratų suvedimas, kiti analogiški darbai, tačiau apie juos nesiteirauta.

Jei pasirenkamos ne įgaliotojo, o kito, paprastesnio atstovo paslaugos, nurodytieji darbai kainuoja apie 500 Lt. Tokią sumą imtų netgi ne vienas autoservisas Vilniuje – panašius įkainius pavyko rasti keliuose iš jų. Pigiausiai nurodyti automobilio priežiūros darbai kainuoti galėtų nuo 350 Lt. Daugelis autoservisų taiko skirtingos trukmės garantijas. Dažniausiai detalėms suteikiama vienerių metų garantija, o darbams – trijų mėnesių garantija, tačiau tai vėlgi priklauso nuo konkretaus autoserviso. Stebina, kad garantijos trukmė skiriasi net iki 2-3 kartų, o kai kurioms paslaugoms, tokioms, kaip, pavyzdžiui, ratų suvedimas, garantija gali būti apskritai nesuteikiama. Taigi vairuotojams siūloma ypač atidžiai rinktis, kur ir kam jie patiki savo transporto priemonę.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)