Tunikos: kaip išsirinkti ir su kuo derinti?
Butų pardavimas Vilniuje: kas svarbu vilniečiui?

4 paprasti, bet itin aktualūs patarimai besikraustantiems

Boxes1. Išmeskite nereikalingus daiktus
Rūsiai, palėpės, balkonai ar sandėliukai pilni daiktų su etikete „gal kada prireiks“. Tačiau, kaip sako patirtis, jei šių daiktų neprireikė ilgus metus, greičiausiai neprireiks ir vėliau. Todėl verčiau išmeskite, atiduokite į labdarą ar dovanokite nereikalingus daiktus, nei kad eikvokite laiką juos pakuodami ir perveždami į naują būstą.

2. Pasitelkite profesionalus
Perkraustymo paslaugos Vilniuje nėra tokios brangios kaip sklinda mitai, todėl verta pasidomėti ir pasitelkti profesionalius kraustytojus, kurie susitvarkys ne tik su visomis dėžėmis, jas saugiai perneš į krovininį automobilį ir vėliau iškraus naujame būste, bet ir susitvarkys su nestandartiniais daiktais – pianinu, seifu, antikvarine spinta ar panašiu didelių gabaritų ir svorio objektu.

3. Pasiruoškite svarbiausius daiktus išgyvenimui
Įsivaizduokite, jog vykstate į dviejų dienų turistinę kelionę, o gyvensite ten, kur nėra nė vieno daikčiuko jūsų patogumui, išskyrus elektrą, vandenį ir tualetą. Tad jums prireiks ne tik dantų šepetėlio ar tualetinio popieriaus rulonėlio, bet ir arbatinio, puodelių, švarių apatinių, papildomo rūbų komplekto. Galvodami apie turistinę kelionę susikraukite lagaminą, kuriame būtų viskas ko gali prireikti per 2 paras naujuose namuose. Taip nereikės raustis po supakuotas dėžes ieškant telefono pakrovėjo ar arbatinio šaukštelio.

4. Persikraustymo dieną venkite išsiblaškymo
Kraustymo paslaugos kaina priklauso nuo sugaišto laiko ir, vykstant didelius atstumus (į kitą miestą), nuo atstumo. Tad šiuo atveju patvirtinama taisyklė laikas = pinigai. Persikraustymo rytą viskas turi būti supakuota, neturi būti likę paveikslų ant sienos, dokumentų stalčiuose ar rūbų ant pakabos. O kad atvykus kraustytojams galėtumėte visu 100 proc. susitelkti persikraustymo darbams, pasirūpinkite, jog aplink kojas nesitrins murkiantis katinas, nelos šuo ar neropinės vaikas. Geriausia šią dieną augintinius ir vaikus patikėti prižiūrėti kam nors iš artimųjų – bus ramiau, niekas neblaškys, o ir saugiau (juk nenorite, kad vaikas pasipainiotų po kojom ir ant jo užkristų dėžė).

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)