Mažoji bendrija - nauja įmonės rūšis
Chalatai internetu – bet kokiu metų laiku

SEO straipsniai


Automotive-seo-auditVienas iš SEO specialistų naudojamų įrankių yra toks reikšmingas, jog nusipelnė būti pristatomas atskirai. Tai – SEO straipsniai. SEO straipsniu galima būti laikomas bet kokios tematikos straipsnis, iškeliant tam tikrą sąlygą – keletą kartų turi būti paminimas raktinis žodis vardininko linksniu. Į kokį raktinį žodį orientuotas straipsnis priklauso nuo to, kokioje srityje veikia užsakovas, į kurio svetainę siekiama pritraukti lankytoją.

Taigi, SEO straipsnių tikslas - reklamuoti tam tikrą svetainę. Kaip taip vyksta? SEO tekstas, su atitinkamais raktiniais žodžiais, gali būti publikuojamas tiek pačioje svetainėje, kurios lankomumą siekiama padidinti, tiek ir kituose tinklapiuose ar forumuose su nuoroda į konkrečią svetainę. Vadinasi, tokio pobūdžio straipsnis gali būti tiek vidinio, tiek išorinio SEO įrankis.

Atrodytų, jog kuo daugiau raktinių žodžių „infiltruota“ į tekstą, tuo jis „mėgstamesnis“ paieškos sistemų. Tačiau iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip. Paieškos sistemos yra orientuotos į vartotojų poreikių patenkinimą – norima, jog žmogus, į paieškos langelį suvedęs jį dominantį raktažodį, rastų kuo išsamesnę informaciją aktualia tema. Vartotojas, paspaudęs nuorodą į tam tikrą svetainę ir pradėjęs skaityti straipsnį, kuriame kas antrame sakinyje kartojasi tas pats raktinis žodis, tikriausiai greitai paliktų šį puslapį ir suabejotų Google „visažiniškumu“, pristatančiu tokio pobūdžio straipsnius kaip informatyviausius ir vertus dėmesio. Google nenori susigadinti savo reputacijos, todėl svetainėms, naudojančioms panašius triukus, gali būti taikomos atitinkamos nuobaudos.

Google SEO straipsnis „patiks“, jei pastarasis patiks vartotojui. Vadinasi, SEO straipsnis turi atitikti analizuojamą temą, būti informatyvus, pateiktas įdomiai bei suprantamai. Neturėtų būti rašybos, skyrybos, stiliaus klaidų. Svarbu teksto apimtis, kadangi žmogus internete ieško konkrečios informacijos, o ne skaito „romanus“. Rekomenduojama apimtis – 200-400 žodžių.  Vadinasi, SEO straipsnių rašytojas turėtų būti tiek kūrybingas, tiek įsigilinęs į analizuojamą sritį žmogus.

Taigi, SEO straipsniai maksimalią naudą duos tada, kai sukels skaitančiųjų susidomėjimą. Tokiu atveju ir saikingai pavartoti raktiniai žodžiai nesukels neigiamų emocijų. Priešingai – skatins sekti nuorodas tikintis ir toliau rasti aktualią bei naudingą informaciją.

Patirtimi dalinosi www.seoaudit.lt SEO straipsnių rašytojai profesionalai.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)