Darbo skelbimai vyrams
SEO straipsniai

Mažoji bendrija - nauja įmonės rūšis

Mazoji-bendrija-MBŠiandien ne vienas susimąsto, kad dirbant įprastą samdomą darbą, ir būnant vidutiniu darbuotoju retai kada būna galimybė uždirbti tiek, kad neimant paskolos iš banko būtų galimą įsigyti nuosavą būstą, norimą automobilį, pakeliauti ir pan. Tačiau sėkmingai veikiančios įmonės savininkas tai sau gali nesunkiai leisti. Svarbu turėti originalų, įdomų verslo planą, o tada susirinkti visą informaciją, kaip įkurti savo įmonę.

Įmonės – yra tam tikri verslo vienetai, turintys savo pavadinimą ir esantys įkurti įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei veiklai. Šiuos verslo subjektus sudaro daiktiniai, finansiniai ir nematerialūs objektai, jie turi savo teises, bet privalo vykdyti ir pareigas. Įmonės gali veikti tiek kaip juridinis, tiek ir kaip fizinis asmuo.

Visų pirma turite nuspręsti kokios teisinės formos įmonės jūsų verslui būtų tinkamiausios. Lietuvoje dažniausiai renkamasi vieną iš keturių: individualią įmonę (IĮ), uždarąją akcinę bendrovę (UAB), viešąją įstaigą (VšĮ) arba mažąją bendriją.

Pakalbėkime plačiau apie naujausią įmonės rūšį – mažąją bendriją, kurią Lietuvoje pradėta leisti steigti tik nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. ir kuri yra ypač palanki naujai kuriamam verslui.

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, t. y., šios įmonės bankroto atveju jos nariai neatsako asmeniniu turtu, o rizikuoja tik tuo, kurį pervedė į bendriją. Jos tikslas – siekti pelno vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. Tai nauja, smulkiajam ir vidutiniam verslui skirta teisinė verslo forma.

Steigiant mažąją bendriją nėra nustatyto tam tikro būtinojo minimalaus kapitalo dydžio, bendrija neprivalo turėti vadovo. Tokio verslo egzistavimas paremtas bendradarbiavimo principu grįstomis asmeninėmis savybėmis.

Turint tokio tipo įmonę yra galimybė pasinaudoti t lankstesniu pelno išmokėjimu: esant poreikiams galima gauti avansinį pelną dar nesibaigus finansiniams metams. Vis dėlto, jei jiems pasibaigus paaiškėja, kad mažoji bendrovė patyrė nuostolių ar turi mažesnį nei avansu išmokėtas pelną, tokios įmonės nariai privalo grąžinti permokėtą pelno dalį.

Kaip skelbia Sodra, mažųjų bendrijų nariai privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas iš savo mažosios bendrijos. Šios įmonės kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos nuo per kalendorinį mėnesį išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos privalo sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Mažoji bendrija, kaip privatus verslas, pasiteisina tada, kai pradedant verslą nėra galimybės investuoti didelę pinigų sumą ir nenorima rizikuoti savo asmeniniu turtu. Norintiems steigti šeimos ar kitą nedidelį verslą tai ypač verslo forma.

Mažųjų bendrijų, kaip ir visų kitų Lietuvoje esančių įmonių steigėjai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Įmonių įstatymu, kuris nustato subjektus, turinčius teisę savo įmonės vardu užsiimti nuolatine komercine ūkine veikla Lietuvoje, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus. Taip pat jie vadovaujasi ir Mažųjų bendrijų įstatymu, kuris nustato, kaip tokio tipo įmonės turi būti steigiamos, valdomos, kaip jos turi veikti bei šių bendrijų dalyvių teises ir pareigas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)