Taupome gamindami mėsos patiekalus ir patiekalus iš faršo
Mažoji bendrija - nauja įmonės rūšis

Darbo skelbimai vyrams

Vyrai-dirbaŠiomis dienomis darbo skelbimai yra aktualūs tiek vyrams, tiek moterims. Visi nedirbantys nori susirasti darbą, o jau jį turintys siekia naujų pareigų, didesnio atlyginimo arba papildomo darbo, kad pajamos padidėtų. Ar sunku vyrams susirasti darbą? Ir stiprioji, ir silpnoji lytis – abi vienodai turi galimybes pradėti dirbti. Aišku, vyrams daugiau galimybių įsidarbinti darbuose, kur reikalinga didesnė fizinė jėga, ištvermė bei tikslinis mąstymas.

Daugiausia darbo skelbimai vyrams yra akcentuojami IT, logistikos, telekomunikacijų bei gamybos srityse. Statistika rodo, kad šias profesijas lietuviai vyrai dažniausiai ir renkasi. Net iškart po studijų jiems siūlo darbą tarptautinės kompanijos bei Lietuvos įmonės, kur prieš tai buvo atlikta praktika arba kompanijas sužavėjo atsiųstas motyvacinis laiškas bei stulbinami universiteto ar kolegijos rezultatai. Jei statistika skelbia, kad pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, vyrų nedarbo lygis padidėjo 0,7 procentinio punkto, tai tuo tarpu moterų, atvirkščiai - sumažėjo 0,5 procentinio punkto. Oficialūs duomenys sako, kad pirmąjį 2013 m. ketvirtį bedarbių vyrų buvo daugiau nei moterų: 107,6 tūkst. vyrų ir 83,7 tūkst. moterų. Šiuo rodiklius kiekvienas iš mūsų galime sumažinti, nes viską įmanoma pasiekti savo jėgomis. Tereikia stengtis, nesustoti ieškoti.

Darbo pasiūlymai dažnai netgi „kabo ore“. Jei ieškote šiuo metu darbo ir nežinote, kur talpinami patraukliausi darbo skelbimai vyrams, tuomet visų pirma pasitelkite į pagalbą visagalį internetą. Antruoju žingsniu gali būti spaudos leidiniai, kuriuose yra talpinami darbo skelbimai. Tačiau tikriausiai nuliniu žingsniu reikėtų numeruoti pažintis, draugus ir visus įmanomus kontaktus. Jeigu šiuo metu ieškote darbo, visų pirma turi apie tai visi sužinoti, nes galbūt jie bus girdėję, kad viena ar kita kompanija ieško Jūsų profesijos specialisto.

Darbo paieškos vieniems gali trukti vos savaitę ar keletą, o kitiems šis laiko tarpas virsta ilgiausiais mėnesiais. Nesėdėkite rankų sudėję ieškodami darbo ir nelaukite, kol tas pasiūlymas Jums nukris „tiesiai į rankas“. Kartais gali pasitaikyti, kad darbas Jus pats susiras, tačiau taip nutinka palyginus retai. Todėl jau dabar tai pradėkite ir tęskite kiekvieną dieną: bendraukite su draugais, klausinėkite, megzkite naujas pažintis bei intensyviai sekite darbų skelbimus, nes jie dažniausiai atnaujinami kiekvieną dieną. Tad būkite pirmieji, iš kurių Jūsų CV ir įtaigų motyvacinį laišką gaus darbdavys ir po pokalbio priims į naują darbą.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)