Fotografas – daugiau menininkas nei technikas
Prieškambario baldų gamyba

Tv programa savaitei

Tv-pultelisTelevizija yra visuomenės informavimo šaltinis, tad be jos sunku įsivaizduoti savo kasdienį gyvenimą. Per ją sužinome svarbias naujienas, išgirstame svarbi žmoni nuomones. Vis dažniau televizija tampa labiau pramoga nei reikiamybė, reklamos semiotikos tyrinėjai net teigia, jog šiandien Lietuvoje nei vienas kanalas netransliuoja objektyvių žinių, kiekvieną kartą net žinios bandomos pateikti kuo įdomiau, labiau intriguojančiai, siekiant sulaukti didesnio žiūrovų skaičiaus. Tai, pasak profesionalų, ir parodo televizijos vertę ir požiūrį. Kiek ankščiau, kai mūsų televizoriai rodė vos kelis kanalus, kiekvienas pirko TV programos leidinį. Tai buvo toks žurnalas, kuriame surašyta visa tv programa savaitei su įvairiais komentarais ir straipsniais. Šiandien šis žurnalas taip pat yra leidžiamas, tačiau gal jis nebe toks populiarus.


Atsiradus internetui ir smarkiai tobulėjant informacinei komunikacijai, popierinė žiniasklaida vis rečiau reikalinga kasdieniam žmogui. Kai kurie specialistai teigia, jog popierinių žurnalų ir laikraščių era suskaičiuota ir greitai internetas lyderiaus visose srityse. Galima pagalvoti, kad toks leidinys, kaip tv programa savaitei net neturi galimybės išlikti. Tačiau taip toli gražu nėra. Šiuo metu susidariusi kartų atskirtis sudaro palankias galimybes šiam kai kurių jau nurašytam leidiniui gyvuoti. Šiuolaikinis jaunimas pramogauja internete ir dažniausiai ten ieško visų naujienų bei jiems reikalingos informacijos, dėl paprasčiausio klausimo ar smulkmenos klaidžioja interneto platybėse. Tuo tarpu vyresnioji karta, užaugusi ir mokanti prasiversti ir be kompiuterio, vis dar mielai pasikliauja televizijos teikiamomis žiniomis ir popierinės žiniasklaidos spausdinamomis naujienomis ar pikantiškais plepalais. Būtent šiai, vyresnei kartai, vis dar ir yra naudingas televizijos programos leidinys popieriniame variante. Jie mielai varto šį žurnalą kai tik kamuoja klausimas: ką šiuo emtu rodo lietuviški ar užsienio kanalai?

Yra ir dar viena priežastis, kodėl tv programa savaitei yra toks populiarus leidinys Lietuvoje. Jame yra ne tik televizijos programa, tačiau ir kai kurie papildomi skyriai. Ko gero pats populiariausias – paskalų rubrika. Žinoma, ji nėra taip pavadinta, tačiau liaudiškai ją galima taip įvardinti. Šiame žurnalo skyriuje dažniausia aprašomos visos savaitės naujienos ir ne tik. Čia paminimi visi ryškiausi savaitės įvykiai, aptariami šalies žymių žmonių gyvenimai. Dažniausiai būtent šis naujienų skyrius ir vilioja tiek daug pirkėjų, nes čia vienoje vietoje sutalpinama visa naujausia ir labiausiai intriguojanti informacija apie mūsų šou verslo įžymybes.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)