Įmonių pardavimas
Patogus ir greitas pervežimas Lietuva Danija

Devyni autoriai, kurių knygos uždraustos

Uzdrausta-knygaDabar gali pasirodyti keista, kad egzistuoja knygos, kurias yra uždrausta leisti ar net skaityti.Gali pasirodyti, jog tokius draudimus nesunku apeiti, juk egzistuoja knygos internetu. Tačiau visgi kai kuriose šalyse, ypatingai mokyklose, esama draudimų, kuriais siekiama apsaugoti vaikus dėl knygose vaizduojamų neigiamų dalykų. Galbūt nustebsite, bet šiame sąraše išvysite kūrinių, kurie tikrai atrodo nekalti. O gal jie tokie ir yra, tiesiog tie draudimai gerokai per griežti? 
  1. JD SelindžerisRugiuose prie bedugnės. Dažnai cenzūruojama arba uždraudžiama dėl naudojamų išsireiškimų ir aprašomų sekso scenų.
  2. JK RowlingHario Poterio serija. Gali būti sunku patikėti, tačiau kai kuriose mokyklose šios knygos vaikams uždraustos skaityti. Kodėl? Kadangi pasakojama apie magiją ir burtus, o šie stebuklingi dalykai kai kuriems tėvams pasirodė nepriimtini. 
  3. Roald DahlDžeimsas ir milžiniškas persikas. Uždrausta dėl žiaurumo, kalbos ir skatinamo vaikų nepaklusnumo suaugusiesiams. 
  4. Dan BrownDa Vinčio kodas. Net ir sąlyginai naujos knygos yra uždraustos, nesvarbu jog istorijos jose išgalvotos. Ši papiktino krikščionis dėl knygoje aprašomų Kristaus ir Marijos Magdalietės santykių.
  5. Netgi dvi George Orwell knygos: 1984 ir Gyvūlių ūkis. Pirmoji atrodė pernelyg kontraversiška karo metu. Jungtiniuose Arabų Emyratuose ji neleidžiama dėl Islamui prieštaraujančių vertybių, ypatingai – kalbančių kiaulių. Antroji, Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta dėl anti-stalinistinio turinio, o Jungtinėse Amerikos Valstijose – dėl tėvų baimės, jog vaikams nederėtų skaityti komunistinių nuomonių, iškreikštų knygos pradžioje. 
  6. Džonatanas SviftasGuliverio kelionės. Keliose šalyse buvo uždrausta dėl opių temų, tokių kaip karas, kolonizacijos ar korupcija politikoje. Tad autorius publikavo knygas anonimiškai. 
  7. F. Skotas FidžeraldasDidysis Getsbis. Nauji turtai, seni santykiai ir visuomenė, bandanti atrasti save viso to sūkury. Nepatenkintieji šiuo veikalu cituoja knygos nešvankybes ir seksualines užuominas.
  8. Ken KesseySkrydis virš gegutės lizdo. Uždrausta dėl, kaip knygos priešininkai teigia, kankinimų ir zoofilijos šlovinimo bei keiksmažodžių. 
  9. Rėjus Bredberis451 laipsniai pagal Farenheitą. Kaip ironiška – uždrausta knyga, kurioje rašoma apie knygų draudimą. Visgi knygos priešininkai teigia, kad ji netinkama skaityti dėl vaizduojamo alkoholizmo, rūkymo skatinimo ir anti-religinio turinio. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)