Ar lėktuvų bilietai vis dar užsakinėjami telefonu
Tv programa savaitei

Fotografas – daugiau menininkas nei technikas

Fotografas-fotosesijaŽmonės, dirbantys su technika ir aparatūra, dažniausiai vadinami technikais. Jie turi suprasti jų darbo įrankių veikimo principą ir už tai yra vertinami savo srityje. Fotografas, specialybė, kai žmogus nuolat dirba su savo techniniu darbo įrankiu – fotoaparatu. Tačiau jį techniku pavadinti šiais laikais būtų gėda. Fotografija mūsų visuomenėje yra meno sritis, skatinama valstybės ir vertinama visuomenės. Šiai, kaip ir kitoms specialybėms reikalingas tam tikras pasiruošimas ir gebėjimai, kurie padeda pasiekti meninių aukštumų savo darbo srityje.


Geras fotografas, pasak menininkų, yra ne tas, kuris fotografuoja su naujausiomis technologijomis, o tas, kurio darbuose atsispindi emocija, kartais garsas, skonis, kiti jutimai. Tikro fotografo darbai turi suteikti estetinį pasitenkinimą kaip dailininko piešiniai. Ir tam visai nebūtina naujausia technologija. Lietuvoje ir kitose šalyse net yra profesionalių garsių fotografų, kurie sąmoningai renkasi senus fotoaparatus savo darbams. Žirgų fotografijomis išgarsėjęs Stasys Povilaitis teigia, jog jam nepriimtini skaitmeniniai aparatai, nes niekas kitas nesukuria tokių kokybiškų ir ilgai išliekančių nuotraukų, kaip senasis aparatas, į kurį dar dedama kadrų juostelė.


Sugebėjimas užfiksuoti akimirką ir jos trapumą – štai fotografo darbo tikslas. Fotografas – ne šiaip profesija, šiems žmonėms skiriami meno apdovanojimai, organizuojamos parodos, Vilniuje kasmet rengiama foto meno šventė, kurioje apdovanojami ryškiausi metų darbai. Tai žmonės, siekiantys profesinio tobulėjimo, nuolat ieškantys inovacijų, akimirkos žavesio.


Kuo fotografija ir geri fotografų darbai taip traukia paprastus žmones? Estetika ir magiškas laiko sustabdymas. Žiūrint į profesionalią nuotrauką, kartais galima pajusti laiko tėkmę ir užplūsta jausmas, jog sekundė, užfiksuota šioje nuotraukoje, daugiau niekada nepasikartos. Ji praėjo ir gal buvo pastebėta tik šio vieno žmogaus, o štai dabar mes turime galimybę tai pamatyti, prisiliesti prie kažkokios laiko neapčiuopiamybės. Iš esmės tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl žmogus taip žavisi fotografija ir jos produkcijomis.


Viename Holivudo filme buvo pasakyta drąsi frazė: „Nuotraukos skirtos tiems, kurie neturi prisiminimų“. Tačiau ši frazė tinka tik konkretiems atvejams. Fotografijos yra ne prisiminimų pakaitalas, o jų materiali išraiška. Be to fotografas, bandantis išreikšti save mene, sudaro galimybę žmonėms dalintis prisiminimais su kitais žmonėmis.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)