Elektroninės parduotuvės nuoma
Dėvėtos sunkvežimių padangos prieš naująsias

Vartų automatika metaliniams vartams

Roger-varstomu-vartu-automatikaMetaliniai vartai yra populiarūs klientų tarpe. Metalo vartai yra stiprūs ir patvarūs, juos lengva prižiūrėti, jie užtikrina maksimalų saugumą. Jei gaminami pagal specialų užsakymą, jie papildo estetinį aplinkos vaizdą.

Tačiau metalo vartų įrengimas kelia tam tikrus reikalavimus. Tokiems vartams reikalinga vartų automatika – priešingu atveju teks vargti rankiniu būdu atidarinėjant ir uždarinėjant vartus. Tačiau paprastas valdymas – ne vienintelis automatizuotų vartų privalumas. Uždarytų automatinių vartų neįmanoma atidaryti rankiniu būdu, vadinasi, teritorijos apsauga daug patikimesnė. Automatizuoti vartai taip pat padeda išvengti neprašytų svečių – tokių kaip prekybos agentai ir pan.

Kokia vartų automatika geriausia? Dauguma gamintojų paprastai siūlo visą vartų automatizavimo būdų spektrą (pavyzdžiui, Roger automatika vartams), todėl rasti tinkamiausią variantą nebus sudėtinga. Svarbiausia padaryti tinkamą sprendimą.

Renkantis vartų automatizavimo sistemą pirmiausia reikia apspręsti jos tipą. Jos būna elektromechaninės ir hidraulinės. Hidraulinės sistemos veikia tyliau, atsparesnės vėjo pasipriešinimui ir yra ilgaamžiškesnės. Tačiau jos brangesnės nei elektromechaninės sistemos. Kaip ilgai tarnaus sistema taip pat lemia ir tai, ar ją renkantis buvo atsižvelgta į vartų tipą. Kokius vartus norite įsirengti – varstomus, slenkamus ar pakeliamus? Kiekvienas vartų tipas turi atitinkamą naudojimo specifiką, kuri ir lemia automatizavimo sistemos parinkimą. Pavyzdžiui, slenkamieji vartai su voleliais atsidarydami ir užsidarydami susiduria su didesne trintimi, todėl vartų valdymo sistema turi būti galingesnė. Pakeliamieji vartai atsidaro juos pakeliant į viršų, vadinasi, valdymo sistemai tenka padidintos apkrovos ir ji linkusi greičiau susidėvėti. Jei vartai statomi pramoninėje teritorijoje, aišku, kad jie bus daug naudojami, tad ir valdymo mechanizmas turi būti patvaresnis.

Varstomų vartų automatizavimo sistemos gali būti požeminės ir antžeminės. Požeminė vartų automatikos sistema įrengiama po vartais – taip variklis tampa savotiškais požeminiais vartų „vyriais“. Variklis yra sujungtas su svertų sistema, kuri yra taip pat nematoma. Antžeminės sistemos montuojamos į vartų bokštelius. Šios sistemos būna kelių rūšių ir jų parinkimas priklauso nuo vartų dydžio ir svorio.

Slenkamuosius vartus valdantys variklis ir pavarų dėžė montuojami už tvoros, taip, kad nesimatytų. Variklis slenkamiesiems vartams parenkamas atsižvelgiant į vartų svorį ir naudojimo dažnumą.

Taigi, renkantis valdymo sistemą metalo vartams pirmiausiai reikia pasverti visas aplinkybes – kiek turite vietos, kokios paskirties teritorijai skirti vartai, kokio tipo vartų norite ir pan. Tuomet belieka juos įsirengti.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)