Išskirtinės vizitinės kortelės
Elektroninės parduotuvės nuoma

Renginių organizavimas. Įmonės šventės

Renginiai-imonemsDidelės įmonės dažnai savo darbuotojus motyvuoja ne tik priedais prie atlyginimo, dovanomis ar pagyrimais, bet ir šauniomis šventėmis ar vakarėliais. Tai gali būti didžiuliai kalėdiniai vakarėliai, įmonės gimtadieniai, teminiai pobūviai. Juose dažniausiai susirenka visi įmonės darbuotojai, tad tokia šventė – rimtas darbas. Dažniausiai dėl šių vakarėlių kreipiamasi į žmones, kurių sritis – renginių organizavimas.

Ką turite žinoti Jūs?


Jei renginių vedimas svetimas Jums ir Jūsų darbuotojams ir ieškote žmonių, kuriems renginių organizavimas sekasi puikiai, Jūs vis tiek turėsite šį tą suplanuoti ir patys. Kad ir koks puikus renginių organizatorius bebūtų, jis neatspės Jūsų minčių ir lūkesčių. Todėl, užsakant šventės organizavimo paslaugas, Jūs turite bent numatyti, kokia bus šventės idėja. Renginių vizija yra labai svarbi kiekvieno renginio organizavime. Nuo jos priklauso svečių aprangos kodas, šventės žaidimai, vedėjo ruošiamas tekstas ir amplua. Geriausia ruošiant įmonės šventes apie idėją ar vakarėlio temą pasitarti su kolegomis. Kai priimsite bendrą sprendimą, jį praneškite renginio organizatoriui, tada jis apgalvos galimas idėjas ir pasiūlys Jums savo renginio planą. Kartu aptarsite smulkmenas ir galėsite atsipalaiduoti – Jūsų darbas padarytas.

Ką turi žinoti renginių vedėjas?


Jau minėjome, kad renginių vedėjai nėra ekstrasensai, todėl jiems reikia žinoti kelis dalykus: šventės tematika, įmonės veikla, svečių skaičius. Šie dalykai yra pagrindiniai atskaitos taškai ruošiant šventę. Jei norite, kad viskuo Jūsų šventėje pasirūpintų atsakingi žmonės, jie, žinoma, taip pat išnuomos ir garso bei vaizdo techniką vakarėliui, sudarys valgiaraštį, apgalvos papuošimus ar net pasamdys aptarnaujantį personalą. Svarbu visus šiuos dalykus aptarti su žmonėmis, pas kuriuos užsakomas renginių organizavimas.

Net ir pačios geriausios šventės neapsieina be neplanuotų nutikimų. Jei taip atsitiko Jūsų šventėje, nepulkite dėl to kaltinti organizatorių, nes ne viską gyvenime galima suplanuoti ir nuspėti. Jei užsakėte šventę organizuojančius žmones, jie tikrai pasirūpins, kad nesklandumų būtų kuo mažiau, o jei jų ir pasitaikytų, greitai ir efektyviai juos pašalins. Jūsų darbas – mėgautis malonia ir įdomia švente.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)