Dėvėtos sunkvežimių padangos prieš naująsias
Naujienlaiškių siuntimas tik per profesionalus

Katalizatorių supirkimas

Katalizatoriu-supirkimas1Jei nors truputį „draugaujate” su automobiliais, tikriausiai žinote, jog veikiant automobiliui, degalų degimo metu išsiskiria kenksmingos dujos. Lengvojo automobilio variklis, kurio darbinis tūris 1500 kubinių centimetrų, per valandą išskiria apie 150 kubinių metrų deginių. Šios medžiagos labai žalingos aplinkai ir žmogaus sveikatai.


Išmetamųjų dujų žalą mažina katalizatorius, esantis dujų išmetimo sistemoje. Jis mažina sveikatai ir aplinkai kenksmingų dujų kiekį. Taigi, dėl katalizatoriaus mažėja aplinkos tarša. Automobilio katalizatorius mažina anglies monoksido (CO), angliavandenilio (CH) ir azoto oksido (NO2) kiekį, patenkantį į aplinką. Katalizatorius suaktyvina oksidaciją ir (ar) deoksidaciją. Šios reakcijos kenksmingas medžiagas paverčia anglies dvideginiu (CO2), vandeniu (H2O) ir azotu (N2).


Katalizatorių sudaro akytas keramikinis arba metalo nešiklis, kurio paviršius dengiamas vadinamuoju katalizuojamuoju sluoksniu. Šį sluoksnį sudaro taurieji metalai: platina (Pt), paladis (Pd) ir rodis (Rh). Būtent taurieji metalai ir suaktyvina cheminius procesus, kurių metu nukenksminami degalų degimo produktai.


Katalizatoriaus remontuoti nereikia, tačiau nuvažiavus maždaug 100000 kilometrų jį reikia pakeisti. Kur dėti senąjį? Mesti į šiukšlių konteinerį jo negalima. Seną katalizatorių derėtų priduoti įvairias kenksmingas atliekas priimančioms įmonėms arba įmonėms, kurios superka įvairų metalo laužą.


Dėl katalizatoriaus gamybai naudojamų tauriųjų metalų šis įrengimas yra labai pageidaujama prekė, skirta antriniam žaliavų panaudojimui. Tad rasti katalizatorių supirkimo punktą nebus sunku bet kuriame mieste. Tarkime, jei gyvenate Kaune, tiesiog pasidomėkite įmonėmis, kurių veikla yra katalizatorių supirkimas Kaune.


Katalizatorių supirkimo kaina gali skirtis. Ji priklauso nuo tauriųjų metalo kiekio katalizatorių lauže. Kadangi įvairūs katalizatorių gamintojai, gamindami katalizatorius naudoja skirtingą tauriųjų metalų kiekį, ir įrengimo kaina atitinkamai skirsis. Tauriųjų metalų kiekis katalizatoriuje gali pakisti ir eksploatacijos metu. Pavyzdžiui, dėl didesnio nei vidutinio drėgmės ar degimo produktų kiekio, patekusio į katalizatorių. Kai kurios įmonės, kurių veikla katalizatorių supirkimas Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir kituose didžiuosiuose miestuose, siūlo tauriųjų metalų kiekio katalizatoriuose nustatymo paslaugą. Superkamų katalizatorių kainas koreguoja ir kintančios tauriųjų metalų kainos pasaulio biržose.


Taigi, baigę eksploatuoti automobilio katalizatorių, priduokite jį specializuotose supirktuvėse – ne tik prisidėsite prie aplinkos apsaugos, bet ir papildysite savo kišenes.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)