Asmeninis fotografas – ilgalaikė profesija
Roletai – geriausia apsauga nuo saulės

Reklamos agentūra

Reklamos agentūros nėra spaustuvės. Tai kur kas daugiau. Tokius teiginius esu pasiruošęs apginti tuojau pat, nes kartais išgirstu pasakymų, kad reklamos agentūra spausdina skrajutes ir jas dar mėto į pašto dėžutes.


Toks mitas turbūt atsirado, kai Mama reklama pradėjo plačiau reklamuotis. Ši įmonė specializuojasi gamyboje. Kūrybiniai sprendimai nėra jų stiprioji pusė, nors jie ir gali sukurti įvaizdį, tačiau tai kur kas geriau sugeba kūrybinės reklamos agentūros.


ReklamaReklamos agentūra – tai gana sudėtinga veikla. Norint tiksliai įvardinti, ką įmonė veikia, vien reklamos agentūros nepakanka. Reikia turėti omenyje ir veiklą.


Interneto reklamos agentūra – specializuota įmonė užsiimanti interneto reklama – nuo puslapio ar banerio kūrimo, iki darbo socialiniuose tinkluose ir mobiliųjų programėlių.


Video reklamos agentūra – specializuotos video dirbtuvės, kurios nespausdina vizitinių kortelių ir logotipo ant tušinuko nededa, o kuria video klipus didelėms reklamos agentūroms arba jų užsakovams.


Kūrybinė reklamos agentūra – tai dizainerių ir kūrybininkų agentūra, kuri gali pasiūlyti įvaizdžio kūrimo paslaugą.


Žiniasklaidos planavimo agentūra – įmonė, kuri pardavinėja reklaminius plotus spaudoje, radijo ir TV reklamos minutes, taip pat ir parodymus populiariausiuose ir didžiausiuose Lietuvos interneto portaluose.


Renginių organizavimo agentūra – įmonė, kurios darbas – suorganizuoti verslui renginius – korporatyvinius, pristatymus, darbuotojų vakarėlius, kalėdinius, įmonės gimtadienius ir t.t.
Lauko reklamos agentūra – agentūra, kuri valdo arba nuomoja lauko reklamos stendus, aktyviai pardavinėja plotus juose.


Gamybinė reklamos agentūra – įmonė, kuri užsiima arba organizuoja tam tikrų reklaminių priemonių gamybą. Būtent tokia reklamos agentūra ir yra Mama reklama.


Matote, kiek daug skirtingų gali būti reklamos agentūrų, tad reikia labai aiškiai žinoti jų veiklą, kad būtų galima tinkamai suklasifikuoti, ners tai ir yra gana sunku – kartais agentūra užsiima ne visomis veiklomis, o tik keliomis. Pavyzdžiui, kūrybinė agentūra teikia dar ir interneto reklamos paslaugas.


Bet kuriuo atveju reiktų paminėti, kad reklamos rinka Lietuvoje yra gana plačiai išvystyta. Čia dirba apie 1000 įmonių, kurioms darbo netrūksta net dabar, kai įmonės sumažinusios savo reklamai skiriamas išlaidas. Reikia džiaugtis, kad dar kažką sugebame šioje srityje pasiekti, nes mūsų šalyje sukuriamos reklamos dažnai dalyvauja Europos reklamos festivaliuose, o kartais ir laimi aukštas vietas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)