Skrydžiai
Reklamos agentūra

Asmeninis fotografas – ilgalaikė profesija

Kai kurių profesijų atstovai partneriai tampa ilgam laikui, o kartais ir visam gyvenimui. Tai šeimos gydytojai, teisininkai, kirpėjai, masažuotojai, automobilių mechanikai ir t.t. Kitos specialybės, deja, tuo pasižymėti negali, nes dirba kiek kitaip. Dėl to dirbama su klientu tik vienam užsakymui ir viskas.

FotografasYra kelios specialybės, kurios po truputį tampa arba gali tapti ilgalaikiais partneriais. Viena tokių specialybių – fotografas. Atrodo, kad tai nesąmonė, tačiau gerą fotografą rasti sunku, o radus nesinori jo paleisti.

Gyvenime švenčiame nemažai asmeninių švenčių. Pradedame nuo išleistuvių mokykloje, kai norime įsiamžinti su bendraklasiais, kuriuos nuo šiol matysime retai. Toliau eina universiteto baigimas, kai fotografuojamės su togomis bendrakursių būryje. Paskui – vestuvės. Po to – nėštumo fotosesija. Vėliau – kūdikio fotosesija. Dar vėliau – krikštynos. Darželis, mokykla, įvairios šventės suaugusiems ir vaikams. Kiekvienais metais stengiamės atnaujinti nuotraukas rėmeliuose, tad organizuojame įvairias šeimos fotosesijas tam, kad turėtume gražių savo nuotraukų.

Fotografas dirba kaip užsuktas. Jį matome bent kartą per metus. Taip išsivysto bendras supratimas, kas patinka, o kas ne, ką reikia išryškinti, o ką paslėpti nuotraukoje...

Fotografų Lietuvoje daug. Bet kuris turintis brangesnį veidrodinį foto aparatą laiko save fotografu. Deja, vien technikos neužtenka, nes yra ir kiti svarbūs šio amato aspektai. Fotografas turi turėti „akį“ – gebėjimą per sekundės dalį pamatyti tai, ko paprastai žmonės nemato, neįžiūri. Tuo ir skiriasi mėgėjas ir profesionalas. Mėgėjas pyškina į viską iš eilės, o tada renkasi. Profesionalas žino, kam eikvoti savo SD kortelės vietą ir fotografuoja tik tada, kai mato kažką įspūdingo ir emocionalaus.

Renkantis fotografą reikėtų pasidomėti jo darbu, gal jis organizuoja meninės fotografijos parodas? O gal yra įvaldęs specialias fotografavimo technologijas, kurios daro jį vienu žymiausių Lietuvoje. Reputacija taip pat svarbu.

Fotografas savo klientų ieško internetu. Tai galima padaryti registruojantis ir dalyvaujant įvairiose fotografų virtualiose bendruomenėse , dedant skelbimus ar kuriant savo interneto svetaines. Yra ir galimybė pasinaudoti specialia paslaugų paieškos sistema Versliukai.lt ir ten susirasti daug fotografų savame mieste. Klientai ieško fotografų, o fotografai tinkamai save pristato. Tokia yra šio naudingo puslapio idėja.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)