Smulkaus verslo reklama
Pigūs lėktuvų bilietai ir papildomos paslaugos

Fotografijos kursai

Ar fotografijos kursai yra skirti tik profesionalams fotografams ir tiems, kas nuolatos domisi fotografija, planuoja iš to užsidirbti fotografuodamas renginius? „Fotografijos kursai pirmiausiai reikalingi visiems, kas turi skaitmeninį fotoaparatą. Besidomintys fotografija paprastai turi pagrindus ir gali savarankiškai mokytis fotografijos paslapčių. Daugiausiai pagalbos reikia žmonėms, kurie tiesiog nori išmokti valdyti savo „muilinę“ ir tinkamai paredaguoti nuotraukas“, - sako Aleksandr Reznik – profesionalus fotografas ir fotokursų vedėjas. Aleksandras yra pačios didžiausios Lietuvoje "gigapikselinės" nuotraukos autorius.
Fotografijos-kursai
Kursai sulaukia nemažai dėmesio, tačiau priimami tik keli žmonės. Su mažesnėmis grupėmis yra kur kas patogiau dirbti, galima geriau paaiškinti įvairius momentus, padiskutuoti, pavyzdžiais iliustruoti tam tikrus atvejus. Dėl to fotokursų rengėjai stengiasi dirbti su nedaug norinčiųjų išmokti fotografuoti.

Kursams reikia turėti savo skaitmeninį fotoaparatą. Nesvarbu, ar jis yra profesionalus, ar paprasta „muilinė“ už 300 litų su valdomais nustatymais. Tokie skaitmeniniai fotoaparatai paprastai jau filmuoja HD kokybės video ir yra 10-14 Megapikselių raiškos. Su tokia raiška galima padaryti labai geras nuotraukas, tereikia tik žinoti keletą pagrindinių dalykų ir kelias gudrybes. Kai kurie išmanieji telefonai jau gali atstoti skaitmeninius fotoaparatus, bet apie fotografavimą jais dar nemokoma. Tai ateities kursų tema, be abejo.

Fotografas po tokių kursų išeina gana nekoks, tačiau tai puiki pradžia tobulėjimui. Gavus pagrindus reikia skirti savo laiko domėjimuisi ir bandymams. Tokiu būdu tampama rimtais profesionalais. Aišku, kokybiška įranga irgi turi reikšmės, tačiau pirmiau reiktų išmokti fotografuoti paprasta „muiline“, o tik paskui eiti prie veidrodinių fotoaparatų. Kartais yra manančių, kad nusipirkus gerą fotoaparatą už 5000 litų, nuotraukos pačios pasidarys pačios gražiausios ir meniškiausios, kad bus galima jas pardavinėti viso pasaulio žurnalams tiesiai ant viršelių. Deja, tai visiškai neatitinka realybės.

Fotografijos kursai Vilniuje vyksta specialiose klasėse. Jų metu yra gaunama teorinė informacija apie fotografiją, fotoaparatus ir jų priedus, atliekamos užduotys – mokoma fotografuoti peizažus, judesį, nakties vaizdus ir t.t. Taip pat supažindinama su programine įranga, kuria padarytos nuotraukos yra apdorojamos ir redaguojamos. Tai itin svarbus momentas fotografijoje. Kursų vedėjas taip pat bendrauja su visais kursų dalyviais asmeniškai, suteikia individualias konsultacijas.

Belieka susirasti kursus arti namų ir pradėti lankyti, kartu su savo aparatu ir kompiuteriu. Šeši susitikimai, po kurių „muilinė“ bus išnaudojama kur kas ryškesnėms gyvenimo spalvoms fiksuoti.


Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)