Metaliniai stumdomi vartai
Smulkaus verslo reklama

UAB steigimas Vilniuje

Pats susiduriu su didele dilema – steigti, ar nesteigti. Būti naujam verslui ar nebūti... Štai kur klausimas, į kurį atsakymas yra kur kas paprastesnis, nei Hamleto kančia – steigti, kurti naują verslą ir pasistengti suklestėti. Populiariausia verslo forma Lietuvoje yra Uždaroji akcinė bendrovė. Jos steigėjai yra akcininkai ir rizikuoja įneštu turtu, o ne savu, taigi, nesklandumų atveju niekas neatims nei namo, nei mašinos.

Uab steigimas vilniuje
UAB įkūrimas galimas dviem būdais – ilguoju ir trumpuoju. Ilgasis būdas yra kai steigimui reikalingi dokumentai yra renkami paties verslininko. Jų yra ne vienas, tad surinkimas gali užtrukti nemažai laiko ir kainuoti nervų. Trumpasis būdas yra pora valandų, sugaištų finansinių konsultantų įmonėje pildant reikalingus dokumentus ir pasirašinėjant „Registrų centrui“ reikalingus dokumentus.

UAB steigimas Vilniuje gali būti sudėtingas pasirinkusiems ilgąjį variantą, nes norinčių steigti verslą yra daug, tad gali tekti sugaišti daugiau laiko tiek „Registrų centre“, tiek pas notarą, tiek iš patalpų savininkų gaunant raštišką leidimą registruoti įmonę. UAB steigimas per finansines konsultacijas teikiančią įmonę yra kur kas paprastesnis variantas. Čia visi dokumentai paruošiami labai greitai, belieka tik pasirašyti, o prisėdus prie kompiuterio, užpildyti visas reikalingas „Registrų centro“ formas. Su registracijos adresu čia irgi mažiau problemų, nes už papildomą mokestį suteikiamas registracijos adresas Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje.

UAB steigimas Vilniuje per finansinius konsultantus kainuoja apie 900 litų. Turint omenyje, kad laiko sutaupoma tikrai nemažai, tai nėra labai dideli pinigai. Pačiam steigiantis įmonę paprastai sugaištama bent 10 valandų, tad jei valandinis įkainis yra 100 litų, nesunkiai galima pasiskaičiuoti, kiek darbo laiko yra sugaištama. Visos įstaigos dirba tik darbo valandomis, tad gali tekti visą mėnesį pietų pertraukos sąskaita steigti UAB. Toks nepatogumas ne vieną verslų žmogų yra atgrasęs nuo savo verslo steigimo.

Bijoti nereikia – UAB steigimas Vilniuje ir Kaune gali būti atliekamas be jokio streso ir didelio popierizmo. Be to nereikia turėti 10 000 litų banko sąskaitoje įstatiniam kapitalui, nes finansinių konsultantų įmonė šiuos pinigus laikinai „paskolina“. Kaip viskas veikia – jų paslaptis, bet viskas yra pagal įstatymus ir 100% legalu.

Taigi, taupom 900 litų ir steigiam įmonę! Nesvarbu, ar tai startupas, ar tradicinis verslas Lietuvos rinkai, UAB steigimas nebėra tas baisus ir didelis žvėris, kurio reiktų bijoti.

Comments

Romajus

Su specialistų pagalba visa tai atlikti dar paprasčiau :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)