Telemarketingas. Pardavimai telefonu.
Unipark ir Ryanair bendradarbiavimas lemia pigiausias parkavimo paslaugas

Pradedantysis verslas ar "startupas"

Man labai kartais juokinga klausytis jaunųjų Lietuvos verslininkų, kurie yra labai užsidegę ir entuziastingi, todėl labai noriai dalinasi planais kurti savo verslą. Aišku, jų žodynas taip pat turiningas. Jie kurs "startapus", darys "sydfundingą", paskui "developins" ir tada "pičins" idėjas "angelams", kad šie duotų dar "fundingo", o jau tada svajos apie "erliegzitus". Galima pamanyti, kad visa tai apie lazerines ar nano technologijas, bet pasirodo - ne. Net paklausus tokio klausimo "kaip tas verslas uždirbs" jie dažnai tiesiai šviesiai atsako - "mes apie tai dar nepagalvojom" arba "tai mums turėtų pasakyti kažkokio startap vykendo mentoriai". Man visa tai skamba, kaip eilinė afera, tačiau viskas iš tikrųjų yra daug paprasčiau. Čia tik labai įspūdingi žodžiai, kurie reiškia viską tą patį, kuo verslas gyvena jau šimtus metų.

"Startapas" - pradedantysis verslas, susijęs su technologijomis. Geras klausimas - o kuris dabar verslas nesusijęs su technologijomis? Net ir batsiuviai turi savo interneto puslapius, tad tai irgi gali būti laikoma "startapu".

"Fundingas" - investicijų paieška ir investavimas. Viskas vyksta taip pat, kaip ir kituose versluose. Ieškoma naujo investuotojo, kuris už tam tikrą akcijų paketo dalį perveda į sąskaitą sutartą sumą pinigų.

"Seedingas" - investicija į idėja, kai pinigai sumokami ne už pagamintą produktą, bet už idėją, kad galima būtų pradėti ją įgyvendinti.

"Angelas" - investuotojas, kuris yra susipykęs su protu tiek, kad švaistosi pinigais į kairę ir dešinę remdamas visokias idėjas ir naujus verslus.

"Pičingas" - idėjos pristatymas investuotojams arba bendraminčiams tam tikruose renginiuose.

"Erliegzitas" (Early exit) - dar neišvystyto verslo pardavimas konkurentams arba didelėms bendrovėms, kurios nori padaryti masinį verslą.

Viskas labai paprasta ir elementaru, tik kai kurie žodžiai skamba kiek "mandriau", nei įprasta. Aišku, galima ginčytis, kad tai yra ne visiškai taip, bet esmė tikrai nesikeičia, keičiantis šiuolaikinei ekonomikos formai ir darbo santykiams.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)