Kasetės pildymas: apsimoka, bet tik pinigine prasme
Pradedantysis verslas ar "startupas"

Telemarketingas. Pardavimai telefonu.

Telemarketingas
Šiais laikais turbūt nė vienas pardavimo vadybininkas neapsieina be telefono. Juk reikia bent jau suderinti susitikimo laiką su klientu. Bet galima ir sėkmingai parduoti prekes ar paslaugas bendraujant su klientais vien tik telefonu. Toks produktų pardavimas telefonu - telemarketingas. Telemarketingas yra laikomas galimybe padidinti savo klientų skaičių, parduoti papildomų paslaugų esamiems klientams ir padidinti jų lojalumą. Taip pat telefonu vykdomos įvairios apklausos. Telemarketingo privalumas yra tai, kad skiriant nedidelę sumą pinigų, sukuriama paslauga, kuri leidžia efektyviai ir nebrangiai sužinoti savo klientų atsiliepimus apie kokybę, padidinti pardavimų skaičių, sukurti potencialių klientų duomenų bazę, įgyjama galimybė palyginti save su kitomis rinkoje konkuruojančiomis įmonėmis, sukuriamas į kokybę orientuotos įmonės įvaizdis.


Tačiau dauguma vadybininkų nemėgsta taip vadinamų “šaltų” skambučių nepažįstamiems ar mažai pažįstamiems potencialiems klientams ir stengiasi jų išvengti. Ir visai be reikalo. Nes įgijus šiek tiek žinių bei patirties galima pritraukti nemažai klientų. Taigi, koks yra tas sėkmingas telemarketingas. Pokalbiui reikia pasiruošti iš anksto. Kalbėti aiškiai, trumpai, įtikinamai, geranoriškai. Galima pasirašyti pokalbio planą ir raštu. Būtina prisistatyti ir nurodyti iš kokios įmonės skambinama. Į pokalbį reikia įtraukti ir klientą, užduoti jam klausimų, galbūt net pasakyti jam komplimentą, pasiūlyti įsigyti produktą. Užbaigiant pokalbį būtina padėkoti klientui, nepriklausomai ar jis pirko ar ne. Kuo daugiau skambučių – tuo daugiau potencialių klientų!


Vis populiarėjant pardavimams telefonu kaip grybai po lietaus dygsta ir įmonės teikiančios klientų aptarnavimo telefonu paslaugas (telemarketingas paprastai būna viena iš jų). Jose dirbantys specialistai pirmiausia išsiaiškina užsakovo poreikius ir lūkesčius. Tai gali būti naujo produkto ar paslaugos įvedimas į rinką, rinkos tyrimai, įvairaus pobūdžio apklausos. Tada bendradarbiaujant parenkamas tinkamiausias produktas, kurį galima parduoti telemarketingo būdu. Atsižvelgiant į produktą ar paslaugą parenkama efektyviausia pardavimo metodika. Daugelis telemarketingo paslaugas teikiančių įmonių turi duomenų bazes su potencialių klientų kontaktais, tad tereikia tinkamai parinkti jų tikslinę grupę pagal tam tikrus kriterijus – juridiniai asmenys, tam tikros veiklos rūšis, vietovė, fiziniai asmenys ir pan. Projekto metu užsakovui pateikiamos pardavimų, pasiektų klientų, grįžtamojo ryšio bei kitos ataskaitos.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)