Kirpykla - naujas verslo planas

Tekstai apie viską

Sveiki,

Marius-sedi
esu Marius, blogeris ir interneto tekstų rašytojas. Šiame bloge bandysiu rašyti įvairiomis temomis apie verslą, gyvenimą, internetą ir kitus man įdomius dalykus, dalinsiuos įdomiomis nuoropdomis ir įžvalgomis. Daugiausiai dėmesio skirsiu verslui ir paslaugoms.

Tikiuosi, kad TypePad nesupyks, kad kartais pareklamuosiu kokį nors lietuvišką puslapį.

Jei ieškote mano darbų pavyzdžių, juos galite rasti mano puslapyje apie SEO straipsnių rašymą.

Taip pat užsiimu ir interneto rinkodaros konsultacijomis, nes turiu 12 metų patirtį šioje srityje - dirbau ir su Lietuvos ir tarptautiniais projektais.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)